Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt beslutsfattande på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen av alla som deltar i beslutsfattandet. Man ska systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.

Tanken med "Plan för jämställdhetsintegrering 2023–2025" är att uppfylla Europeiska kommissionens krav på jämställdhetsplan. Utan en plan som uppfyller kommissionens krav kan inte medel beviljas inom forskningsprogrammet Horisont Europa. Men planen ska också hantera regeringens krav på att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering.

I Plan för jämställdhetsintegrering 2023–2025 finns två processmål med olika åtgärder:

  • Arbetet för att motverka partiskhet i rekryterings- och bedömningsprocesser ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat.
  • Det förebyggande arbetet med trakasserier och sexuella trakasserier ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat.

Rekryterings- och bedömningsprocesser

I planen konstateras bland annat att olika typer av partiskhet kopplad till kön och andra diskrimineringsgrunder på olika sätt kan påverka processen med att anställa personal. Bedömningsmetoder kan till exempel påverka grupper av sökande på olika sätt

I planen finns fyra åtgärder som ska genomföras 2023–2025, områdes- och fakultetsnämnderna ansvarar för genomförandet. Två av åtgärderna är att:

Tillämpa forskningsbaserad kunskap om biasreducerande processer och praktiker vid rekrytering, befordran och resursfördelning.

Säkerställa kvaliteten i universitetets beredningsprocesser för att identifiera och nominera kvalificerade forskare, oavsett kön, till externa anslag.

Förebyggande arbete mot trakasserier

I planen beskrivs bland annat hur den akademiska strukturen och kulturen är en grogrund för sexuella trakasserier genom olika villkor, grupper med osäkra anställningsvillkor, olika former av makt- och beroendeförhållanden, otydliga och informella beslutsvägar, konkurrens om pengar och positioner, tystnadskultur, obalans mellan formell och informell makt.

HR-avdelningen ansvarar för genomförandet. Två av åtgärderna är att:

  • Utveckla och implementera en digital utbildning om härskartekniker med rekommendationer om vad både utsatta för, och vittnen till, trakasserier kan göra.
  • Undersöka möjligheten att erbjuda så kallade åskådarutbildning (”bystander training”). Åskådarutbildningar fokuserar på att utbilda presumtiva vittnen till trakasserier och sexuella trakasserier så att de känner igen och vet vad de ska göra för att hjälpa personer som blir utsatta.