– Campus Gotland har utvecklats till ett viktigt och betydelsefullt tillskott för Uppsala universitet. Vi har varit framgångsrika och uppnått målen om att öka antalet campusstudenter och utveckla forskningen, säger rektor Anders Hagfeldt.

– Nu är dags att ta nästa steg för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten i Visby. En ny nämnd och ett gotlandsbaserat kollegium ska hjälpa oss stärka både den vetenskapliga kvaliteten och relationerna med regionen.

För att genomföra de föreslagna förändringarna krävs att konsistoriet ändrar i universitetets arbetsordning. Planen är att beslut om revidering av arbetsordningen ska beslutas på konsistoriets sammanträde i april 2023.

När arbetsordningen är reviderad kan rektor gå vidare med att besluta om instruktioner för Nämnden för Campus Gotland, Gotlandskollegiet och rektorsrådet.

De nu föreslagna förändringarna är resultatet dels av en utredning av universitetets verksamhet vid Campus Gotland som presenterades i mars 2022 dels en intern remissrunda av utredningen.

Föreslagna förändringar

En ny nämnd "Nämnden för Campus Gotland" inrättas med sex ledamöter från områdes- och fakultetsnämnder, två ledamöter utsedda av studenterna och en ledamot från universitetsförvaltningen.

Nämnden för Campus Gotland planeras att arbeta med utveckling, samordning och ökad profilering av verksamheten. Samtidigt föreslås att nuvarande planeringsråd läggs ner.

Nämnden för Campus Gotland ska i dialog med områdes- och fakultetsnämnder föreslå fördelning av basbelopp för forskning och utbildningsuppdrag. Fördelning av basanslag för forskning respektive takbelopp för utbildning hanteras i den ordinarie processen för verksamhetsplanering. Nämnden föreslås ha förslagsrätt över särskilda strategiska medel för att profilera verksamheten på Campus Gotland.

Som komplement till Nämnden för Campus Gotland föreslås att det inrättas ett Gotlandskollegium. Kollegiet ska vara rådgivande till rektorsrådet och bestå av ledamöter från lärare och forskare med arbetsplats på Campus Gotland samt studenter.

Förändrat uppdrag för rektorsrådet

Rektorsråd för Campus Gotland föreslås vara kvar men få ett delvis förändrat uppdrag. Rektorsrådet föreslås bli huvudföredragande och arbeta för Nämnden för Campus Gotland. Större vikt föreslås läggas på att samordna och utveckla verksamheten i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder.