Under hösten 2020 gjordes en översyn av dåvarande verksamhet inom UU Innovation. Det framkom då ett behov av att införa en tydligare organisation och att förankra och samordna det universitetsgemensamma innovations- och samverkansarbetet, med särskilt avseende på vetenskapsområdenas önskemål och behov.

Den 15 december togs ett rektorsbeslut om att dela upp verksamheten i två enheter, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar lösning på universitetets behov av ändamålsenligt stöd av hög kvalitet för nyttiggörande av forskningsresultat genom kommersialisering respektive forskningssamverkan med fokus på innovation.

De nya enheterna är UU Innovation respektive UU Samverkan, båda med placering under rektor och lokalisering i hus Hubben i Uppsala Science Park. Uppdragen för enheterna är separata men kompletterar varandra.

Övergripande uppdrag för de två enheterna
 

UU Samverkans uppdrag är att verka för att forskningsbaserad kunskap kommer samhället till nytta genom samverkan. Enheten ska ge stöd till forskare och forskargrupper att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer, genom exempelvis rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering.

Enheten ska verka för ökad kunskap om samverkan inom universitetet samt utveckla modeller för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkan. UU Samverkan ska också stötta universitetsledning och områdes-/fakultetsledningar i strategiska samverkanssatsningar.

UU Innovations uppdrag är att ge stöd till forskare och studenter i att utveckla och implementera nyskapande produkter, tjänster och metoder till nytta för samhället. Enheten tillhandahåller exempelvis rådgivning kring nyttiggörande av forskningsresultat och idéer, patentskydd och rättighetsfrågor, affärsutveckling och finansiering. Att på olika sätt främja innovation och att bidra till ökad kunskap om och förmåga att hantera kunskapstillgångar inom universitetet ingår också i uppgiften.
 

UU Samverkan och UU Innovation arbetar nu med att forma sina respektive verksamheter utifrån de nya förutsättningarna. Chef för UU Samverkan är Jenny Nordqvist och chef för UU Innovation är Malin Graffner Nordberg.