Forskningsfinansiärerna ska vidareutveckla den modell för kvalitetsbaserad resursfördelning för anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som finansiärerna föreslog i juni 2021.

Den vidareutvecklade modellen ska presenteras för Utbildningsdepartementet senast den 1 juni 2022.

Bygger på profilområden

Det tidigare förslaget från juni 2021 bygger i grunden på att lärosätena på egen hand definierar ett eller flera profilområden. Profilområdena ska vara strategiska forskningssatsningar av hög kvalitet, både etablerade profilområden och profilområden under uppbyggnad ska kunna komma ifråga. Lärosätena ansökan om profilområden föreslås bedömas av en internationell panel med sakkunniga.

Tydligare process för ansökan och bedömning

Tanken är att den nya resursfördelningen ska börja införas från 2024 när nästa forskningspolitiska proposition förväntas beslutas.

I regeringens uppdrag att vidareutveckla den föreslagna modellen framgår att forskningsfinansiärerna i det nya förslaget ska koncentrera sig på hur ansökan och bedömning av profilområden ska utformas och genomföras.

En utgångspunkten är att samtliga lärosäten ska kunna tilldelas minst ett profilområde i syfte att forskning i hela landet ska kunna stärkas och utvecklas i strategisk riktning.

Vidare skriver regeringen i uppdraget att det är riksdagens kommande beslut som kommer avgöra hur mycket medel som ska fördelas genom modellen.

Regeringen framhåller i uppdraget att modellen bör utformas för att begränsa den arbetsinsats som krävs för genomförandet, både på lärosätena och hos forskningsfinansiärerna. Regeringen skriver också att modellen bör utvärderas efter cirka sex till sju år.