Den nya institutionen bygger på den forskning och utbildning i socialt arbete, inklusive Socionomprogrammet, som sedan 2017 bedrivits vid Centrum för socialt arbete (CESAR) på Sociologiska institutionen.

För att möjliggöra tid för institutionsstyrelseval och utse ny prefekt tillsatte fakulteten under övergångsperioden en tillförordnad prefekt, universitetslektor Cecilia Wåhlstedt.

– CESAR har i praktiken ombildats till institution. De forskningsanslag och utbildningsuppdrag som gick till centrumbildningen går nu till den nya institutionen för socialt arbete. Dock handlar det inte om en rak omvandling till en ny organisationsform. Detta är snarare att betrakta som en slags omstart, säger Cecilia Wåhlstedt.

En lång process i flera steg

CESAR bildades på sin tid för att lösa långvariga kvalitetsproblem inom socionom-programmet. Problem som bottnade i en brist på lärare och svag forskningsanknytning i utbildningen. UKÄ hotade 2015 med att dra in examensrätten för socionomexamen.

Även om förutsättningarna då saknades för att bilda en egen institution så gav CESAR:s självständighet ett tydligare fokus på inte minst socionomprogrammet och resurser kunde prioriteras dit. Detta ledde till en positiv utveckling för såväl forskning som utbildning i socialt arbete, en utveckling man vill vårda.

– Genom centrumbildningen för socialt arbete kunde man börja kraftsamla för att skapa ett kvalitetslyft. Samtidigt har man fortsatt rekrytera undervisande personal med tillräcklig ämnesbredd för att undervisa på socionomprogrammet, vilket var ett av de stora problemen innan CESAR bildades, säger Cecilia Wåhlstedt.

Dags för en förändring

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden konstaterade dock efter utredningen i december 2021 flera nackdelar med att behålla CESAR som centrumbildning inom ramen för sociologiska institutionen.

Samtidigt har den positiva utveckling som forskning och utbildning i socialt arbete uppvisat sedan 2017 tydligt visat på potentialen för ämnet socialt arbete på Uppsala universitet.

– Centrumbildningar som organisatorisk form är kostsamt och arbetskrävande och har i praktiken inte alltid visat sig ge den önskade autonomin. Det kan orsaka otydligheter i beslutsmandat och ansvarsfördelning, säger Cecilia Wåhlstedt.

Centrumbildningen CESAR stack dessutom ut i organisatoriskt, eftersom det vanliga bland universiteten är att socialt arbete finns inom en egen institution, menar hon.

– Den nya institutionen omfattas dessutom, till skillnad från centrumbildningen, fullt ut av ett kollegialt ledarskap med vald prefekt och styrelse, helt i linje med den kollegiala styrform som används inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet.