Den 1 juli 2018 började den nya förvaltningslagen att gälla (2017:900).

I huvudsak gäller samma förvaltningsrättsliga regler som tidigare förvaltningslag (1986:223) och den nya lagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning.

Bestämmelserna i den nya lagen har dock ny numrering och många bestämmelser har också formulerats om och kan ha fått viss ny innebörd. Det finns även vissa helt nya regleringar, som alltså inte fanns i den gamla förvaltningslagen.

Några nyheter är att enskilda kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan och att tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet. Vidare ska beslutsmyndigheter lämna över alla överklaganden till aktuell överinstans, det gäller även om myndigheten ändrar ett överklagat beslut. Se mer information från Överklagandenämnden för högskolan gällande antagningsärenden.

Det här innebär bl.a. att man i alla sammanhang där man hänvisar till bestämmelser i förvaltningslagen, måste se över så att bestämmelserna är sig lika och vilken bestämmelse man hänvisar till.

För mer information, kontakta juridiska avdelningen