Den nya avdelningen för forskningsstöd ska samordna det befintliga forskningsstödet som görs vid områdeskanslierna och övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen och utgöra ett strategiskt stöd för universitetsledningen. Fokus för den nya avdelningen är frågor som rör externfinansiering av forskning.
– Forskningen är ju en av våra huvuduppgifter och det är viktigt att vi har väl fungerande stödfunktioner för forskningen och en av rekommendationerna i KoF17 var att förstärka det universitetsgemensamma forskningsstödet, säger Katarina Bjelke, universitetsdirektör.

 För att bemanna den nya avdelningen kommer i inledningen tre personer flyttas från planeringsavdelningen. Personerna arbetar redan idag huvudsakligen med frågor kopplade till forskningsstöd. Chef för avdelningen för forskningsstöd kommer att bli Margaretha Andersson, idag seniorrådgivare vid universitetsledningen.
– Vår konkurrenskraft är i ökad utsträckning beroende av förmågan att arbeta proaktivt och universitetsgemensamt. Forskningsexcellens är en avgörande förutsättning men fler och större satsningar inom till exempel infrastruktur och EU ställer krav som gör långsiktighet och samordning till en allt viktigare framgångsfaktor, säger Margaretha Andersson.