UHR (Universitets- och högskolerådet) beslutade nyligen att ställa in högskoleprovet av smittskyddsskäl. Beslutet stöddes av de 21 rektorer som leder universitet/högskolor som anordnar högskoleprovet (debattartikel SvD).

Regeringen har nu föreslagit dels ändringar i högskoleförordningen, dels ett kommittédirektiv om att tillsätta en nationell samordnare för genomförande av högskoleprovet.

Ansvaret flyttas

Regeringens förslag till ändringar i högskoleförordningen innebär att ansvaret för genomförandet av högskoleprovet tillfälligt flyttas från lärosätena till UHR och att UHR ansvarar för att minst ett prov ska genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under varje kalenderhalvår samt att högskolorna ska bistå UHR vid genomförandet av provet.

I kommittédirektiven ges en särskild utredare i uppdrag att som nationell samordnare bistå UHR vid genomförande av högskoleprovet hösten 2020 och våren 2021 och föreslå en framtida ansvarsfördelning när det gäller högskoleprovet. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för att kunna utbilda fler provvakter, boka fler lokaler och hitta flexibla, innovativa och lokala lösningar.

Samordnaren ska bland annat arbeta för att högskoleprovet ska genomföras så snart som möjligt under hösten 2020 så att resultatet kan beaktas vid antagning till högskolan våren 2021, och arbeta för att högskoleprovet våren 2021 ska kunna genomföras utan begränsningar så att alla som vill skriva provet får möjlighet till det på ett smittskyddssäkert sätt.

Uppsala universitets yttrande

I sitt yttrande till regeringen anser Uppsala universitet inte att de föreslagna ändringarna kommer innebära avlastning för universitet och högskolor, vilket anges i kommittédirektivet. Förslaget är utformat så att det enbart är ansvaret som flyttas över till UHR medan den praktiska hanteringen vid lärosätena kommer att vara ännu mer omfattande än tidigare.

Vidare anser Uppsala universitet att det är en brist att det inte framgår hur biståndet ska regleras, t ex vad gäller arbetsmiljöfrågor för de provvakter som måste anställas.

Uppsala universitet anser slutligen att det, oavsett vem som har ansvaret, inte är möjligt att genomföra högskoleprovet på ett smittskydds- och fusksäkert sätt under hösten 2020.

Avvaktar besked

– Det här är en ny vändning i frågan, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid Uppsala universitets studentavdelning. Vi vet ännu inte säkert om högskoleprovet ska genomföras, om det kommer att begränsas till att bara personer som inte har ett giltigt resultat får skriva, eller vilket datum det i så fall ska genomföras. Vi får avvakta besked från samordnaren och UHR när ändringen i förordningen går igenom. Vår bedömning är fortfarande att det är svårt att genomföra på ett smittskyddssäkert sätt, men ansvaret övergår nu till samordnaren och UHR. Vi bistår självklart med det vi kan när vi får en förfrågan från dem.

Anna Malmberg