Vad ska klimatnätverket göra?

– Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet. Genom ett stärkt samarbete och utbyte, och att dela erfarenheterna via en gemensam webbplattform (slu.se), hoppas vi få nya perspektiv och idéer om hur forskning och utbildning kan bidra till klimatomställningen och hur klimatavtrycket från högskolesektorn kan minska.

På vilka sätt arbetar Uppsala universitet redan idag för att minska det egna klimatavtrycket?

– Universitetet jobbar på många olika sätt för att minska det egna klimatavtrycket, till exempel att ersätta flygresor med tågresor och digitala möten, att förbättra förutsättningarna för att cykla till campus och att energieffektivisera i våra lokaler. Men även att öka det interna återbruket av olika produkter för att minska nyinköp och att ställa krav på produkter med längre klimatpåverkan när vi gör upphandlingar. Sedan försöker vi också att minska mängden fossil plast vi använder i vår verksamhet och framför allt minska mängden fossil plast som går till avfallsförbränning.

klimatnätverkets hemsida (slu.se) nämns de förväntade resultaten man vill uppnå med samarbetet: forskningsbaserade rekommendationer, riktlinjer och praxis, samt mätbart minskade koldioxidutsläpp från högskolesektorn och ökad integrering av hållbarhet i utbildningarna.

Vilka skulle du säga är de största utmaningarna – såväl nationellt som lokalt – för klimatnätverket?

– Största utmaningen för klimatarbetet generellt såväl som för nätverkets arbete är att tiden är knapp. Vi behöver snabbt minska klimatutsläppen från såväl Uppsala universitet som från hela högskolesektorn för göra vår del av de nödvändiga utsläppsminskningarna.

Hur kommer medarbetarna att informeras om nätverkets arbete?

– Information om nätverket kommer att spridas via de vanliga kanalerna, till exempel medarbetarportalen, men också via universitetets miljöombud. Fredag 7 oktober hölls den första konferensen kallad ”Den hållbara forskaren”. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand till och med 26 oktober.