– Satsningen på ytterligare tjänster för forskning är ett viktigt tillskott till verksamheten och för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inte minst under pandemin har vi sett en ökad medvetenhet om hur utbrett våldet är, och allt fler efterfrågar ökad kunskap på området, säger Anita Hussénius, föreståndare för NCK.

Nationellt kompetensstöd

NCK är Sveriges nationella kunskaps- och resurscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den övergripande uppgiften är att öka kunskapen om våld på nationell nivå och se till att den kan omsättas i praktiken och bli till konkret nytta för våldsutsatta kvinnor i hela landet. Förutom genom forskning och utbildning sker detta bland annat genom det webbaserade nationella kompetensstöd som har byggts upp med NCK:s kunskapsbank som nav och genom att bidra med expertkunskap till myndigheter, idéburen sektor, medier och allmänheten.

– NCK:s styrka är kombinationen av den verksamhet som bedrivs inom universitetsdelen och den dagliga kontakten med våldsutsatta kvinnor genom kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Nu stärker vi samarbetet mellan patientverksamheten och forskning och utbildning, och har rekryterat en ny verksamhetschef till kliniken som ska ta aktiv del i forskningen, säger Anita Hussénius.

Organisatorisk flytt

Samtidigt har också NCK kommit närmare forskning och utbildning genom att bli en del av institutionen för kvinnor och barns hälsa. Tidigare låg NCK organisatoriskt direkt under rektor. Forskningen och universitetskurserna vid NCK har även tidigare genomförts i samarbete med institutionen, men den nya organisationen underlättar och förstärker samarbetet.

– I samband med den organisatoriska flytten har vi dessutom genomfört en arbetsmiljöundersökning. I den framgår att det finns behov att utveckla både chefs- och medarbetarskap och det arbetet har vi påbörjat, bland annat med en första workshop, säger Anita Hussénius.

Omorganisation

I samband med den organisatoriska flytten genomförs en omorganisation av den del av NCK som har universitetet som huvudman. Tanken är att hela verksamheten ska bli mer lik övriga verksamheter vid universitetet, med tidsbegränsade ledningsuppdrag och ökad rotation. På så sätt är förhoppningen också att det tvärprofessionella samarbetet inom centrumet ska förstärkas.

Den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset som omfattar Kvinnofridsmottagningen och personalen vid den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen berörs inte av omorganisationen.