Konsistoriet beslutade i april 2023 om ändringar i universitetets arbetsordning för att den nya Nämnden för Campus Gotland respektive Gotlandskollegiet ska kunna införas. Rektor har sedan beslutat om instruktioner både för nämnden och Gotlandskollegiet. Ledamöter till kollegiet har utsetts av olika delar av universitetet och den 7 juni 2023 beslutade rektor om ledamöter till nämnden.

Nämnden för Campus Gotland

Nämnden för Campus Gotland ska arbeta med utveckling, samordning och ökad profilering av verksamheten.

I instruktionen till Nämnden för Campus Gotland sammanfattas uppgifterna:

 • stödja vetenskapsområden och fakulteter i att utveckla verksamheten på Campus Gotland och att integrera verksamheten inom universitetet,
 • till rektor lämna förslag vid utseende av rektorsråd för Campus Gotland,
 • ansvara för att utbildnings- och forskningsverksamheten vid Campus Gotland ytterligare profileras och föreslå fördelning av strategiska medel för insatser med syfte att stärka Campus Gotlands profilering,
 • verka för samordning av universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland,
 • samordna och utveckla universitetets samverkan med regionala aktörer på Gotland,
 • följa upp och utvärdera de utvecklingsinsatser som genomförs för att utveckla och stärka Campus Gotland som helhet,
 • i dialog med områdes- och fakultetsnämnder föreslå fördelning av basanslag och utbildningsuppdrag inom grund-och avancerad nivå samt
 • i övrigt medverka i beredningen av verksamheten på Campus Gotland i den årliga VP-processen.

Rektor beslutade den 7 juni 2023 att utse följande ledamöter till Nämnden för Campus Gotland för perioden den 7 juni 2023 till och med den 30 juni 2026:

 • Tora Holmberg, ordförande
 • David Black-Schaffer
 • Daniel Gillberg
 • Erik Lindberg
 • Joakim Palme
 • Anna Singer
 • Christina Wedén
 • Sebastian Willman

Två studenter utses av studenterna och fackförbunden har närvaro- och yttranderätt.

Gotlandskollegiet

Gotlandskollegiet ska vara rådgivande till rektorsrådet och består av ledamöter från lärare och forskare med arbetsplats på Campus Gotland samt studenter.

I instruktionerna till Gotlandskollegiet sammanfattas uppgifterna:

"Gotlandskollegiet är rådgivande till rektorsrådet för Campus Gotland i frågor rörande:

 • insatser för utveckling och ökad samordning av universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland,
 • universitetets samverkan med regionala aktörer på Gotland,
 • Campus Gotlands profilering.

Gotlandskollegiet ska i övrigt lämna synpunkter till universitetsförvaltningen och avdelningen för gemensam service kring:

 • infrastrukturella frågor såsom, den fysiska arbetsmiljön (undervisningslokaler, laborationsmiljöer, student- och personalytor m.m.) samt
 • det administrativa stödet på Campus Gotland."

För mandatperioden den 7 juni 2023 till och med den 30 juni 2026 består Gotlandskollegiet av följande ledamöter:

 • Jakob Berglund Rogert
 • Andreas Hedrén
 • Stefan Ivanell
 • Ann-Christin Karlsson
 • Anna Karlström
 • Mia Ljungblom
 • Anna-Carin Nordvall
 • Gunilla Rosenqvist
 • Erika Sandström
 • Andreas Thor
 • Tre studenter utses av studenterna.

Närvaro- och yttranderätt

 • Malin Dahlén
 • Kirsten Åkerman

Fackförbunden har närvaro- och yttranderätt.

Rektorsråd för Campus Gotland

Rollen som rektorsråd för Campus Gotland blir kvar men med delvis förändrat uppdrag. Rektorsrådet blir huvudföredragande och arbetar för Nämnden för Campus Gotland. Större vikt ska läggas på att samordna och utveckla verksamheten i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder.

Rekrytering av rektorsråd för Campus Gotland pågår, uppdraget har varit utlyst med sista ansökan den 7 juni 2023. Under tiden som rekryteringen pågår har Olof Jansson fått förlängning som rektorsråd för Campus Gotland till och med sista september 2023.