Igår eftermiddag presenterades forskningspropositionen i sin helhet. Fem områden utpekades för ökade satsningar:

  • Klimat och miljö
  • Hälsa och välfärd
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning och arbetsliv
  • Ett demokratiskt och starkt samhälle

Bland annat ingår nya tioåriga nationella forskningsprogram: Hav och vatten, Virus och pandemier, Psykisk hälsa, Digitalisering, Brottslighet samt Segregation. Utöver detta finns också en förstärkning av befintliga forskningsprogram: Klimat, Hållbart samhällsbyggande, Livsmedel, Antibiotikaresistens och Arbetslivsforskning. Betydande satsningar går även till forskningsinfrastruktur och innovationssystemet.

ScilifeLab får i propositionen ökad basfinansiering, 150 miljoner fördelat på fyra år, samt ytterligare 130 miljoner fördelat på fyra år för att tillsammans med Folkhälsomyndigheten bygga upp en ökad laboratoriekapacitet för pandemier.

Propositionen, som väntas behandlas av riksdagen i vår, innehåller även successivt ökade basanslag till universiteteten till totalt 900 miljoner år 2024, fördelningen av dessa är inte klar utan kommer senare i vår. Försöksverksamheten med praktiknära skolforskning med s k ULF-medel föreslås permanentas.

Här kan hela propositionen ”Forskning, frihet, framtid: Kunskap och innovation för Sverige” läsas i sin helhet

Propositionens detaljer och vad den betyder för Uppsala universitet kommer att analyseras när fördelningen per lärosäte kommunicerats.