Utvärderingen lyfter fram forskningens mycket höga kvalitet, den kliniska forskningens betydelse och samhällsnytta samt de goda förutsättningarna för forskares karriärmöjligheter. ALF-region Uppsala får toppbetyg både när det gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet samt forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta. I den tredje kategorin – forskningens förutsättningar – får Uppsala betyget god-hög kvalitet.

Uppsalas enastående resultat

Uppsala är den enda ALF-regionen i Sverige som fick betyget mycket hög kvalitet på forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta. I utvärderingen framhålls Uppsalas enastående resultat där det strategiska arbetet med nationella kvalitetsregister imponerar särskilt.

I utvärderingen lyfter Vetenskapsrådets expertpaneler fram Sveriges goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning tack vare vår tillgång till olika nationella infrastrukturer, kvalitetsregister och biobanker.

ALF-region Uppsala får beröm för de förbättringar som gjorts

När det gäller förutsättningar för klinisk forskning visar ALF-region Uppsala på god kvalitet inom alla bedömda områden. Inom vissa områden är den exemplarisk, med särskilda styrkor som forskningsinfrastruktur, möjligheter att studera utomlands och flera ingångar till medicinsk forskning under en karriär. Trots att panelen noterade imponerande förbättringar inom vissa områden , kan vissa aspekter inom klinisk forskning utvecklas ytterligare.

– Uppsala har som enda ALFregion i Sverige fått högsta betyg för att vi bedriver klinisk forskning med mycket hög relevans för hälso- och sjukvården. Det är forskning som ger avtryck i samhället. Vi har kunnat visa att den forskning vi bedriver är till nytta för patienterna och skapar mervärde i form av effektivare användning av våra gemensamma resurser, säger Peter Stålberg, fd FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

– Vid den förra utvärderingen, 2018, fick inte Uppsala högstabetyg i något av de tre områden som bedömdes. Därför är det extra glädjande att vårt arbete för att vända utvecklingen har gett resultat. Vi har fått ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv miljö för klinisk forskning. Vi får dock inte luta oss tillbaka utan jobbar vidare med att ge den kliniska forskningen ännu bättre förutsättningar, säger Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten och professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Framförallt behöver kliniska forskare mer tid för sin forskning, avslutar hon.

Våra resultat har fått genomslag utanför landets gränser

– Vår vetenskapliga publicering bedömdes ha högsta kvalitet. Det tyder på att vår forskning får internationellt genomslag, säger Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci och professor i medicin. Utvärderarna lyfte särskilt ALFregion Uppsalas förmåga att leda och delta i kliniska prövningar som ger en grund för ny evidensbaserad patientvård.

De höga betygen kommer att medföra en ansenlig ökning av ALF-anslaget för forskning och är ett resultat av mycket gott samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

– Vårt systematiska arbete har gett resultat och vårt nära samarbete speglas i dessa toppbetyg. Att det dessutom har skett en positiv utveckling sedan förra utvärderingen är mycket glädjande, säger Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör vid Region Uppsala och fortsätter: Vi ska nu fortsätta främja goda initiativ inom utveckling och innovationer här i Uppsala.

Enligt Vetenskapsrådet visar utvärderingen sammanfattningsvis att den kliniska forskningen i Sverige generellt håller hög kvalitet och i flera fall mycket hög kvalitet.