Ska fakulteterna ges mer makt att själva bestämma i frågan om så kallad ”plussning” – det vill säga ska beslutanderätten flyttas från rektor till fakulteterna? Det är en fråga som kommer att diskuteras på morgondagens MBL-möte. Om fakulteterna (områdena) väljer att inte besluta något alls – så får plussning inte förekomma.

”Plussning” är en informell beteckning på möjligheten för en student som har godkänts i ett prov eller på en kurs, att få genomgå förnyad examination för högre betyg.
Plussning var förbjudet enligt Högskoleförordningen fram till 1993 men Uppsala universitet som helhet behöll förbudet fram till 1996, då ingenjörsprogrammen tilläts som ett undantag. Nu är frågan åter uppe för diskussion och anledningen är att ingenjörsstudenterna i allt högre grad samläser med studenter på andra kurser och program som inte tillåter plussning.

Saco-S vid Uppsala universitet ser en risk med att studenter vid andra delar av universitetet kommer att uppleva det orättvist, att teknat-studenter får plussa medan de själva inte får det. Dessutom innebär möjligheten att tentera upp redan godkända betyg en ökad arbetsbörda för såväl lärare som administratörer vid universitetet.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår menar å sin sida att grunden för plussning handlar om nationell konkurrenskraft mellan ingenjörsprogrammen.

Uppsala studentkår vill helst se ett nationellt förbud.