– Vår utgångspunkt har varit områdets mål och strategier där vi skriver att vi ska stödja och stimulera forskningssamarbeten över ämnes-, fakultets- och områdesgränser. Det här den modellen som arbetsgruppen föreslog i våras för att från områdets sida på bästa sätt kunna stödja initiativ från forskare.

Men varför är det viktigt att samarbeta över fakultetsgränserna?

– Vi behöver utveckla våra strukturer för att samarbeta mellan olika ämneskunskaper för att kunna möta samhällets utmaningar. Utmaningarna är oftast komplexa och kräver olika ämneskompetenser.

Skulle vi inte kunna organisera verksamheten utifrån de här utmaningarna? 

– Nej, vi anser att forskningen måste vara fast förankrad i sin egen disciplin. Vi är och ska fortsatt vara ämnesindelade i fakulteter men vi behöver utveckla strukturerna för samarbete mellan discipliner i de utmaningar samhället står inför.

Hur ser utlysningen ut?

– Den är uppdelad i två delar. Forskare kan söka medel för nätverk för att träffas och eventuellt utveckla forskningssamarbeten. Nätverk som redan är igång kan istället söka medel för program för att fördjupa sitt samarbete. Syftet med programmen är hjälpa forskare komma igång med mer självfinansierade projekt.

Är det här en permanent lösning?

– Nej, det är en pilot som ska utvärderas om två år, det kan finnas andra modeller som fungerar. Områdesledningen och arbetsgruppen åker till exempel till Oxford och Cambridge i november för att studera två olika lösningar för tvärgående forskningssamarbeten.

---

Fakta:

  • Ansökan av medel till nätverk sker senast 15 januari 2017 och till program senast 30 januari 2017.

Läs mer: