Rektor har beslutat om en ny miljöplan 2022–2024 för universitetet. Centralt i den nya miljöplanen är skrivningen att universitetets långsiktiga målsättning är att verksamhetens samlade upphov till utsläpp av växthusgaser ska "minst halveras till 2030" med 2019 som basår för jämförelsen. Efter 2030 ska utsläppen minskas successivt till en klimatneutral verksamhet senast 2045.

Aktiviteter och nya arbetsformer

Den nya miljöplanen bygger på den klimatkartläggning av universitets klimatavtryck för år 2019 som genomförts tidigare. I klimatkartläggningen framgår att de tre största utsläppskällorna är tjänsteresor, fastigheter respektive inköp av varor. I miljöplanen är målen och aktiviteterna kopplade till de tre stora utsläppskällorna.

Miljöplanen innehåller också aktiviteter för att utveckla universitetets arbetsformer för miljö- och klimatarbetet. Viktiga områden är till exempel att involvera vetenskapsområdena i den fortsatta utvecklingen av miljö- och klimatarbetet, sprida och vidareutveckla goda exempel och utveckla universitetets organisation med miljöombud.

Konkreta åtgärder kommande år

Den nu beslutade miljöplanen omfattar två år, till och med 2024. I miljöplanen beskrivs långsiktiga strategier för att uppnå målen och kortsiktiga aktiviteter och åtgärder att börja med de kommande åren (se faktarutan nedan). Aktiviteterna är indelade i universitetsövergripande åtgärder respektive åtgärder på institutionsnivå eller motsvarande.

Avsikten är att löpande besluta om nya miljöplaner vartefter med nya aktiviteter. I planen konstateras att "Universitetets utgångspunkt är att ny kunskap, nya beteenden, nya vanor och utvecklad verksamhet inom olika områden kommer bidra till att de långsiktiga målsättningarna uppnås."