Den psykiska hälsan bland universitetsstudenter i Sverige är ett växande problem. I rapporten "Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas" från Folkhälsomyndigheten 2018 konstateras att "Bland studenter på högskola och universitet är andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande, suicidtankar eller besvär av oro, ängslan eller ångest högre än bland yrkesarbetande i samma åldersgrupp."

Universitetet har ett långtgående ansvar

Förhållandet mellan universitet och student kan jämföras med arbetsgivare och arbetstagare. I Högskoleförordningen står det till exempel att varje högskola ska tillgodose studenternas behov av hälsovård och särskilt förebyggande hälsovård "som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa". I Arbetsmiljölagen likställs studenterna - i stort sett med - med arbetstagare enligt arbetsmiljölagen.

– Vi vill att studenterna ska må bra under sin studietid, även om det emellanåt kan vara stressigt, säger Coco Norén, prorektor för Uppsala universitetet. Studenthälsan genomför därför en rad aktiviteter för att främja studenternas psykiska hälsa. Studenthälsan fungerar också som en stödfunktion för både studenter och medarbetare. I vardagen har vi alla som jobbar med utbildning ett ansvar för att studenterna får en rimlig arbetsbelastning och får tid till återhämtning.

Insatser från olika håll

I en studentbarometer 2020 instämmer 38 procent av respondenterna vid Uppsala universitetet att de i hög grad eller helt upplever negativ stress på grund av sin studiesituation, medan en femtedel instämmer i att deras studiesituation får dem att må psykiskt dåligt. I samma studentbarometer framkommer att kvinnor upplever högre grad av krav och strass än män. Drygt en tredjedel av kvinnor jämfört med drygt en femtedel av män instämmer i hög grad att de ställer höga krav på sig själva och att dessa krav ställer till det för dem.

I en förstudie vid Uppsala universitetet från 2021 föreslås olika åtgärder, bland annat på universitetsövergripande nivå och insatser för att stärka personalens kapacitet och kunskap att bidra till studenternas välmående.

– Det går alltid att göra mer, men det är viktigt att säga att det redan görs väldigt mycket. Universitetets uppgift är att ge de bästa förutsättningarna för att studenterna ska kunna bedriva sina studier framgångsrikt. I den dagliga kontakten med studenter möter lärare studenterna där de är, också i sitt mående. Studenters välmående är till exempel en viktig faktor vid planering av kurser, gruppindelningar och examinationer.

Vad har medlen för att utveckla studenthälsorna som sköts till från regeringen 2021 betytt?

– Det har betytt mycket, framförallt har vi satsat på internationella studenter. Vi har även anställt fler personer som jobbar med de målgrupperna som vi vet har särskilda utmaningar i sina studier. Medlen har också gjort det möjligt att erbjuda utbildning i Mental Health First Aid till studentnära funktioner vid universitetet.

Vad görs just nu vid universitetet för att utveckla stödet till studenternas välmående?

– För att det ska bli enklare för medarbetare och studenter att hitta rätt med sina frågor sammanställer vi just nu det universitetsgemensamma stödet för arbete med lika villkor och arbetsmiljö för studenter. Vi följer också upp förstudien från 2021 och genomför olika åtgärder för att stärka studenternas välmående.

– Det här är frågor vi behöver arbeta med kontinuerligt i samverkan över hela universitetet. Ett exempel på det är Mental Health Week varje höst där studenter, forskare och stödfunktioner medverkar.