Fler patienter och enklare för hälso- och sjukvården

Alla patienter kan bidra till viktiga observationsstudier genom att dela sina data från kvalitetsregister och journaler. För att uppnå att fler patienter ska kunna vara med i fler prospektiva randomiserade kliniska studier krävs att det blir enklare och mer attraktivt att vara med och att man underlättar för hälso- och sjukvårdspersonalen att genomföra studierna.

Genom att kombinera behandlingsstudier med nationella kvalitetsregister underlättas en bred rekrytering av patienter inom ramen för den ordinarie hälso- och sjukvården till prospektiva randomiserade studier. Denna typ av register-baserade randomiserade studier är även viktiga för att undersöka om en behandling är effektiv i en klinisk vardag. Nationella kvalitetsregister kan användas för att identifiera patienter som är lämpliga för en viss studie, slumpmässigt fördela patienter till en viss behandling som man vill undersöka och samla in data på ett enkelt sätt under det att studien pågår.

Enklare för patienterna att delta

Genom att använda digitala hjälpmedel kan kliniska studier bli mer patientnära och till stor del genomföras utanför forskningsenheterna, vilket ytterligare skulle möjliggöra för ännu fler patienter att delta. Till exempel kan patienterna träffa forskarna via videobesök, provtagningar och undersökningar kan göras i hemmet, uppgifter om patientupplevelser och symptom samlas in via mobiltelefon och läkemedel skickas direkt till patienten något som både underlättar för patienter men också för hälso- och sjukvårdspersonalen.

I Uppsala är vi redan på god väg

På UCR är vi stolta över att utvärderingen av kvaliteten i klinisk forskning, som nyligen gjorts av vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen, gav Uppsala toppbetyg och särskilt lyfte fram Uppsalas fokus på att jobba strategiskt med kvalitetsregister och att leda randomiserade studier till direkt patientnytta. Vi vill nu, i en snabbt föränderlig omvärld, gå vidare och ännu bättre möjliggöra utveckling av komplexa medicinska tekniker och behandlingar inom exempelvis precisionsmedicin, med nya möjligheter till att förenkla för patienter att delta i dessa studier och för hälso- och sjukvården att genomföra dessa studier.

Jag hoppas att UCR inte bara ska vara en del av, utan också leda delar av denna utveckling. Detta blir naturligt ett resultat av det nära samarbete som finns mellan Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset i Uppsala.