Men, även om vädermässigt lågtryck råder ute så arbetar vetenskapsområdets kommitté för utbildning på forskarnivå – gemenligen kallad ’KUF’ – för högtryck. Under det gångna året har en rad viktiga förbättringar kommit på plats.

Nya rutiner och förbättringar av forskarutbildningen

Den kanske viktigaste av dessa är något som många av er kan ha lagt märke till i den årliga genomgången av doktorandernas individuella studieplaner? Här tänker vi på de nya rutinerna för rapportering av doktorandernas aktivitetsnivåer. Här har KUF med områdesnämndens stöd beslutat att utgå från att gällande planer följs, om inte annat meddelas. Det innebär i sin tur att man ute på våra institutioner både lättare, snabbare och säkrare kan förbereda rapportering i studiedokumentationssystemet.

Ytterligare förbättringar av mer omfattande art rör de formaliserade kurserna på forskarutbildningsnivå, där vi organisatoriskt och administrativt rört oss närmare de väl inarbetade formerna inom grundutbildningen. Genom detta arbete får vi av KUF fastställda kursplaner vilket möjliggör etablering av kurser i Ladok, och därigenom access till pedagogiska verktyg som lärplattformen Studium. Vi får också en enhetligare examination och rapportering av uppnådda resultat – och följer bättre gällande lagar och förordningar.

Åtgärder mot rovtidsskrifter

Under de senaste åren har man från flera håll uppmärksammat så kallade ’rovtidskrifter’ som genom bristande kvalité och stringens urholkar trovärdigheten i vårt vetenskapliga arbete. Riskerna är särskilt påtagliga för våra doktorander, som med mindre erfarenhet och ofta under tidspress kan lockas av en utlovat rask hantering. KUF har observerat några olyckliga incidenter och därför beslutat att kraftsamla mot detta oskick – och för detta ber vi er handledare om hjälp! Vi tror att ett av de bästa sätten att motverka problemet är genom handledarkollegier som vi ser bildats på flera av våra institutioner redan.

För den som vill liva upp hösten något vill jag avslutningsvis rekommendera den stundande handledarinformationsdagen som löper av stapeln den 24 november – strax före första advent – även erfarna handledare är mycket välkomna!

Avslutningsvis ett tack till alla er som stöttar mig och KUF i arbetet med att göra vår forskarutbildning ännu bättre.