Mål och strategier för Uppsala universitet ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte, dess position i samhället samt genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar.”

– Det ligger ett omfattande arbete bakom det nya dokumentet, det är många som ska tackas för sin insats! Mål och strategier beskriver universitetets riktning och ambitioner, på kort och lång sikt. Dokumentet ska nu konkretiseras på olika nivåer och då behövs alla medarbetares och studenters engagemang och kreativitet. Det är tillsammans vi förverkligar målen och kan bidra till en bättre värld, kommenterar rektor Eva Åkesson.

I det nya Mål och strategier handlar det mer om målen; d.v.s. vad universitetet vill uppnå och varför, och mindre om strategier i termer av hur målen ska uppnås. Det är ett medvetet val, då strategierna till stor del hör hemma på den verksamhetsnära nivån, inom vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

Universitetet ska uppmuntra och understödja att medarbetare och studenter fritt, frimodigt och med integritet kan utveckla sina ämnen, arbetsformer och verksamheter.”

Konsistoriet har beslutat om dessa nya Mål och strategier för Uppsala universitet och samtidigt, som en följd av detta, upphäva program för samverkan, program för Uppsala universitet – Campus Gotland 2017-2021, program för hållbar utveckling, program för internationalisering, program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet och program för likavillkor.  Dagens handlingsplaner kommer dessutom att ersättas med specifika utvecklingsuppdrag.

Kort om processen

Processen med att revidera mål- och strategidokumentet startade med ett beslut i konsistoriet i april 2018. Därefter tog en arbetsgrupp vid, under ledning av prorektor Anders Malmberg, för att utarbeta ett förslag. Förslaget skickades på internremiss i slutet av juni 2019 till områdesnämnderna, studentkårerna, universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation och lika villkorsrådet.

De inkomna synpunkterna bearbetades och diskuterade på konsistoriets möte den 14 november och därefter gjordes ett antal ändringar. Konsistoriet fick särskilt ta ställning till avsnittet om den statliga värdegrunden (sid 6 i dokumentet), om vi kvalitetsmässigt ska placera oss på samma nivå som de bästa universiteten i jämförbara Nederländerna, Skottland, Tyskland eller våra nordiska grannländer (sid 7) samt om det ska finnas ett särskilt utvecklingsmål för Campus Gotland. (sid 10).

Vid konsistoriets möte den 12 december beslutades slutligen om en ny och reviderad Mål och strategier vid Uppsala universitet. Det nya dokumentet betyder att alla underliggande mål- och strategidokument kommer att behöva revideras.

Dokumentet "Mål och strategier för Uppsala universitet".

Ladda ner powerpoint med Mål och strategier eller beställ tryckt kortversion av dokumentet