Vid Uppsala universitet finns ett universitetskollegium som utgör en permanent hörandeförsamling. En viktig uppgift för universitetskollegiet är att delta i arbetet med att utse rektor och prorektor.

Enligt fastställd arbetsordning för Uppsala universitet den 20 februari 2019, ska universitetskollegiet bestå av 65 ledamöter samt suppleanter:

  • 36  ledamöter med vetenskaplig kompetens utses genom val inom vetenskapsområdena på det sätt som konsistoriet beslutat om.
  • 18 ledamöter utses av studenterna, enligt bestämmelser i studentkårsförordningen.
  • 11 ledamöter utses bland övriga anställda efter nomineringsförfarande  på det sätt som konsistoriet beslutar om. I arbetsordningen står att dessa ledamöter ”utses av en grupp bestående av representanter för övriga anställda” och att denna grupp ska ”bestå av sex ledamöter och sammansättningen ska vara representativ för övriga anställda i universitetets organisation…”

Ett förslag på hur övriga anställda ska utses, skickades i våras på remiss inom universitetet. Konsistoriet beslutade vid gårdagens sammanträde om formerna i enlighet med framlagt förslag.

Processen att utse ”övriga anställda” ska göras i två steg:

  1. En anmodan har skickats ut till vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen, att inkomma med nomineringar till gruppen som ska utse övriga anställda. Den har följande sammansättning: tre från universitetsförvaltningen och en från respektive vetenskapsområde. Universitetsdirektören ska utifrån inkomna nomineringar senast 14 oktober utse representanterna i gruppen.
  2. Det andra steget i processen är att gruppen (som ska utse övriga anställda) anordnar ett öppet nomineringsförfarande för att få fram de 11 ledamöterna plus suppleanter till universitetskollegiet. Nomineringsperioden är 18 oktober – 8 november.

Mer information om hur du nominerar kommer.

Former för att utse ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet (tillika permanent hörandeförsamling)