Fusk vid tentamen och andra examinationsuppgifter – som formellt benämns vilseledande vid examination, är ett återkommande problem vid landets universitet och högskolor. Fusket har också ökat markant under pandemin. Vid Uppsala universitet anmäldes 288 studenter för misstänkt fusk under 2020 –  att jämföra med 91 studenter 2019, respektive 69 studenter 2018.

Internrevisionen vid Uppsala universitet har granskat processen för hantering av misstänkt fusk vid examination och i sin rapport funnit att tillämpningen inte är enhetlig inom universitetet och att den, i vissa delar, avviker från de universitetsgemensamma rutinerna och riktlinjerna. 

Internrevisionens rapport

I flera fall saknar också institutionerna praktiskt stöd och vägledning i sitt arbete med att förebygga och hantera misstänkt fusk. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med prefekter och/eller studierektorer (vid delegation) vid sju av universitetets institutioner.

– Tydliga regler och rutiner är en förutsättning för att dessa ärenden ska hanteras enhetligt och att studenter behandlas likvärdigt oavsett vid vilken institution de studerar, säger internrevisionschef Sven Jungerhem.

– När det saknas universitetsgemensamt informationsmaterial riktat till studenter, så har det lett till att institutionerna utvecklat eget material var och en för sig, men det är ett ineffektivt sätt att hushålla med resurserna. Vår granskning visar att det även saknas uppföljning i lärande syfte och att det saknas forum för erfarenhetsutbyte, vilket skulle kunna leda till att gemensamma arbetssätt utvecklas. 

Konsistoriets beslut
 

Det finns alltså behov av förbättring och internrevisionens rekommendation omfattas nu av ett konsistoriebeslut som innebär:

  • Inventera institutionernas behov av information och universitetsgemensamt material, att tillgängliggöra för institutionerna. 
  • Erbjuda institutionerna internutbildning och praktisk vägledning, avseende bland annat handläggning, utredning och bedömning av grundad misstanke om försök till fusk. 
  • Etablera fora för uppföljning och erfarenhetsutbyten.
  • Förtydliga och uppdatera styrande och stödjande dokument inom området.

Under den pågående pandemin upplevde både lärare och elever en viss otydlighet kring vad som är tillåtna hjälpmedel under examination på distans. Universitetet tog därför skyndsamt fram nya styrdokument: dels riktlinjer som är styrande och lyfter ansvar och skyldigheter vid skriftliga prov på distans, dels en vägledning som ger praktiska råd och vägledning i arbetet.

I riktlinjerna tydliggörs vad institution/kursledning respektive ansvarig lärare ska säkerställa inför och vid examination. Detta material finns också publicerat i medarbetarportalen och tillgängligt för alla. Dokumenten fastställdes 2020-12-15 (gällande fr o m VT 2021) och har därför inte omfattats av denna granskning, mer än att de är beskrivna i avsnittet om styrande dokument. 

Utvecklingen av en ny webbplattform vid Uppsala universitet har också påbörjats, vilket innebär att en samlad studentingång på webben är först på tur att lanseras, något som kommer att förbättra möjligheten till relevant och tydlig studentkommunikation.

Vad är vilseledande vid examination?

Vilseledande vid examination är, förenklat uttryckt, den formella benämningen på fusk och plagiat. Att vilseleda vid examination är en disciplinär förseelse. Disciplinära åtgärder får, enligt högskoleförordningen, vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Det är endast universitetets disciplinnämnd och rektor som får besluta om disciplinära åtgärder. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Varning kan beslutas av rektor eller av disciplinnämnd, avstängning beslutas av disciplinnämnden. 

Vilseledande vid examination kan ske på olika sätt, bl.a. genom otillåtet hjälpmedel, otillåtet samarbete eller plagiering. Vilseledande kan exempelvis vara att vid salstentamen använda icke tillåtna hjälpmedel såsom fusklappar, anteckningar i böcker eller mobiltelefon. 

Otillåtet samarbete kan vara att studenter samarbetar under hemtentamen eller en annan individuell examinationsuppgift. 
Plagiering innebär att kopiera eller skriva av någon annans text utan att ange källa eller markera att det är ett citat. 

Enligt högskoleförordningen kan det räcka med att studenten har försökt fuska för att en disciplinär åtgärd ska kunna vidtas.