’The Uppsala Seminar on Good Research Practice’ är en universitetsgemensam seminarieserie under höst- och vårterminen som vill öka kunskapen om god forskningssed och stimulera till kollegiala diskussioner. Seminarierna är öppna för alla intresserade men riktar sig särskilt till de vid universitetet som arbetar med forskning samt de som i någon mening jobbar med frågor som rör forskningens etik och integritet.

Den 24 oktober kommer John Ioannidis till Uppsala universitet. Han är professor vid Stanford University och har fungerat som president för Society for Research Synthesis Methodology och varit ledamot i många ledande tidskrifter (bland annat PLoS Medicine och Lancet ) samt chefredaktör för Europeiska Journal of Clinical Investigation.

Den berömda statistikern och forskaren ska ge en översikt över hur vetenskapen kanske blivit för produktiv och för framgångsrik samt reflektera över vilken roll statistik och optimala metoder kan och bör spela för att hjälpa oss att förstå och motverka skadliga forskningsmetoder.

Tid: 24 oktober 2018, kl 15.15–16.15
Plats: Sal Eva Netzelius, Campus Blåsenhus

Du behöver inte registrera dig för seminariet.

Seminarierna arrangeras av rektorsrådet för god forskningssed, Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, Kvalitetsrådet, Universitetsbiblioteket, avdelningen för kvalitetsutveckling, Centrum för forsknings- och bioetik, doktorandombudsmannen, i samarbete med Regionala etikprövningsnämnden.

Läs mer om seminariet