I regeringens regleringsbrev för 2016 fastställs att alla lärosäten ska ta fram en plan för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska utvecklas för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vid Uppsala universitet påbörjades arbetet våren 2016 som en särskild satsning vid sidan av det ordinarie lika villkorsarbetet.
– Det handlar om att vi ska bli mer medvetna om hur vi fattar beslut i organisationen. Det innebär bland annat att beslutsunderlag ska innehålla till exempel könsuppdelad statistik eller jämställdhetsanalyser. Det gäller alla beslut, alltid, säger Nina Almgren, likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen med ansvar för att samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering.

Bakgrunden till regeringens satsning bygger på forskning och rapporter som gjorts av delegationen för jämställdhet i högskolan där det samlade resultatet visaratt det fortfarande finns jämställdhetsproblem inom akademin.
– Ett exempel är föreställningen om att akademin är en utpräglad meritokratisk organisation. Det stämmer inte riktigt, det finns informella strukturer och vi behöver mer transparenta beslutsvägar.
Ett annat exempel är omedvetna fördomar, som spelar roll när vi fattar beslut.
– Därför behöver vi fundera över hur och varför vi gör saker och hur våra processer ser ut för till exempel rekrytering, säger Nina Almgren.

Universitetets plan för jämställdhetsintegrering fokuserar på fem områden. Det handlar om kompetensutveckling på chefsnivå, innehåll och utformning i utbildningar, universitetsgemensamma styrdokument, rekrytering och kompetensförsörjning samt intern resursfördelning. Hittills har arbetet inriktats på att nå prefekter, lika villkorsombud vid institutionerna och stödfunktioner som verksamhetsnära HR.
– Vi har till exempel genomfört utbildningar för prefekter och rekryteringsgrupper. För att få igång det här arbetet på alla nivåer behöver chefer och ledare ha en grundläggande kompetens i de här frågorna.

En annan del av arbetet handlar om att skapa nya rutiner. Ett exempel på det är att lika villkorsrådet ska vara remissinstans för universitetsgemensamma styrdokument.
– Det är något som inte har skett rutinmässigt tidigare.
Att genomföra jämställdhetsintegrering i en stor och decentraliserad organisation som Uppsala universitet är en utmaning på många sätt, menar Nina Almgren:
– Förändringsprocesser är alltid en utmaning. Hos oss ser också förutsättningarna ganska olika ut i olika delar av organisationen, både när det gäller lika villkor och jämställdhetsintegrering. Det handlar bland annat om vilket stöd och vilka förutsättningar det verksamhetsnära lika villkorsarbetet ges från ledningen och om det finns tid och budget avsatt för arbetet.

Till hösten går arbetet med jämställdhetsintegrering in i slutfasen i form av utvärdering och uppföljning.
– Vi jobbar också vidare med förankring och implementering. För att integrera det här perspektivet i allt vi gör krävs det att vi pratar med varandra, säger Nina Almgren.

 

Läs mer om jämställdhetsintegrering och lika villkorsarbetet vid Uppsala universitet.