Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i november 2022 släppt rapporten "Undersök, åtgärda och utbilda" om lärosätenas arbete för att motverka diskriminering av och främja lika villkor för studenter.

– Det är bra att DO granskar, det blir ett sätt att uppmärksamma arbetet. Det här är något vi ständig måste arbeta med och diskutera och det finns många rekommendationer och råd i DO:s rapport som ger inspiration till förändringar, säger Åsa Cajander, rektorsråd för lika villkor.

Inget lärosäte lever upp till kraven

I korthet kan rapporten sammanfattas:

  • Inget av de 18 undersökta lärosätena lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i fyra steg för att motverka diskriminering av studenter.
  • Lärosätena behöver utveckla sitt arbete med att undersöka risker för diskriminering.
  • Lärosätena behöver skapa tydligare processer för arbetet.
  • Lärosätenas kunskap om diskrimineringslagens krav behöver öka.

– Den stora bristen vid Uppsala universitet finns inte i kvaliteten eller mängden arbete med förebyggande insatser, utan bland annat i hur de dokumenteras. Mitt intryck är att ledningen vid Uppsala universitet är insatt i diskrimineringslagen. Frågorna hanteras distribuerat och lokalt i organisationen, men med centralt stöd. Det tycker vi fungerar bra givet att frågorna ofta är mycket kontextuella och behöver lokal hantering.

Sammanhållen process

DO konstaterar i rapporten att arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i en sammanhållen process. De lärosäten som inte uppfyllt det första steget att undersöka risken för alla typer av diskriminering har därmed inte heller kunnat leva upp till något av de efterföljande stegen med analys, åtgärder och utvärdering. Detta oavsett vad som faktiskt gjort i de efterföljande stegen.

– Många insatser vid universitetet görs baserat på kunskap kring risker för diskriminering utan att lärosätet gjort ett undersökningssteg. I de lägena har DO bortsett från alla insatser eftersom det första steget i processen inte var korrekt enligt deras tolkning.

Ettåriga cykler

De fyra stegen undersökning, analys, åtgärder och utvärdering ska genomföras i ettåriga cykler och täcka alla diskrimineringsgrunder och diskrimineringsformer inom hela universitetet.

– Det är en utmaning för en så komplex organisation som Uppsala universitet. Lagen är också problematisk i att den föreskriver ett specifikt arbetssätt, snarare än att resultat ska uppnås. Det gäller till exempel att åtgärder ska göras centralt, när det kanske är effektivare att de görs decentraliserat. Det ska vara bra arbetsmiljö överallt, vi ska inte ha diskriminering inom Uppsala universitet, men olika verksamheter har olika förutsättningar och kanske behöver arbeta på olika sätt.

Har du några tankar på åtgärder utifrån rapporten redan nu?

– En väg framåt för att bli ännu bättre på arbetet med aktiva åtgärder är att integrera detta tydligare i redan etablerade processer för utbildningsutvärdering och förbättring. Vi har ett väl fungerande kvalitets- och utvecklingsarbete. I detta arbete kan arbetet med aktiva åtgärder göras ännu tydligare.