Information om ändringar i LAS

11 maj, kl. 12.00-12.45 via Zoom. Anmälan senast 9 maj.

16 maj, kl. 12.15-13.00 via Zoom. Anmälan senast 12 maj.

Med anledning av den proposition om reformering av arbetsrätten som nu tagits fram erbjuder HR-avdelningen två informationstillfällen där de viktigaste delarna av förslaget gås igenom. Informationen ges via Zoom och vänder sig till prefekter och övriga chefer i verksamheten samt till verksamhetsnära HR-stöd.

Mer information finns på Medarbetarportalen

Vid frågor kontakta: Annika Nittmar

 

Utbildning inom kompetensbaserad rekrytering respektive kompetensförsörjningsplanering

Upplägg och format för utbildning inom kompetensbaserad rekrytering respektive kompetensförsörjningsplanering har setts över. Utbildningarna är uppdelade i en bas/grundläggande del (digital) och en fördjupningsdel (utbildningstillfälle/workshop på plats).

De grundläggande utbildningarna nås via Medarbetarportalen och är anpassad för målgrupper som ansvarar för eller deltar i rekrytering respektive kompetensförsörjningsplanering. Dessa utbildningar finns på svenska och engelska.

Ta gärna del av utbildningarna och sprid gärna informationen på er institution/motsvarande så att alla som arbetar med rekrytering alternativt kompetensförsörjningsarbete kan ta del av dessa utbildningar.

Information om och anmälan till fördjupningsdelen av respektive utbildning finns på Medarbetarportalen.

Vid frågor kontakta: HR-specialister inom kompetensförsörjning.

 

Skyldighet att klarlägga frågor av betydelse för anställning

I Villkorsavtalet har det tillkommit en skrivning att arbetsgivaren är skyldig att klarlägga vad som gäller i frågor av betydelse för anställningen såsom t.ex. lön, anställningsform, omfattning, tillämpligt kollektivavtal och geografisk arbetsskyldighet inför att överenskommelse om anställning träffas. Detta klarläggande bör dokumenteras.

Mer information om detta finner ni på sidan anställningserbjudande och lönesättning på medarbetarportalen.

Det är viktigt att prefekter/motsvarande har dialog med sin verksamhetsnära HR för att hitta former för hur detta kan hanteras praktiskt vid respektive institution/motsvarande.

Vid frågor kontakta:
Verksamhetsnära HR
HR-specialist

 

Previa byter namn till Falck

Uppsala universitets leverantör av företagshälsa, Previa, byter namn och kommer framöver att gå under namnet Falck. Namnbytet påbörjas under april 2022, och ska vara helt genomfört till 1 januari 2023. Det innebär rent praktiskt att det kan sitta en Falck-skylt istället för Previa-skylt på väggen vid besök hos företagshälsan, i övrigt är det ingen skillnad mot idag. Samma personal arbetar kvar precis som vanligt.

Previas besöksadresser, webbsidan previa.se och alla kontaktuppgifter till Previas personal fortsätter vara samma som idag under hela 2022. Även beställningar görs på samma sätt som idag under hela 2022. Däremot kommer Falcks logotyp och grafiska profil att synas allt mer på Previas besöksenheter och i digitala kanaler under året.

Vi är tacksamma för om ni sprider informationen till institutionens/motsvarande medarbetare. Tack!

Vid frågor kontakta HR-specialist.

 

Nytt flöde för timersättningsärenden i Primula

Som ett steg i effektiviseringsarbetet på HR-avdelningen kommer flödet för digitala timersättningar i Primula att förändras i samband med lönekörningen i maj, dvs from 18 maj 2022. Idag skickas samtliga timersättningsärenden i flödet;

  1. Timavlönad (eller ombud) ->
  2. Kontering ->
  3. Attest ->
  4. Granskning och avslut för utbetalning (löneenheten)

Förändringen som sker from 18 maj 2022 är att timersättningsärendet istället kommer att avslutas för utbetalning hos attestant;

  1. Timavlönad (eller ombud) ->
  2. Kontering ->
  3. Attest och avslut för utbetalning
  4. Granskning via kontrollistor (löneenheten)

Granskning kommer fortfarande att ske på Löneenheten men vi kommer istället att arbeta med kontrollistor för att hitta de vanligaste felen som ofta återkommer. En stor fördel är att Löneenheten inte aktivt behöver avsluta samtliga timersättningsärenden (i snitt 1200 ärenden per månad) utan endast tittar på de ärenden som innehåller fel inför kommande utbetalning. En annan fördel är att ärenden kan avslutas och komma med löneutbetalningen innevarande månad fram till arbetsdagen innan lönekörning kl. 13:00.

För dig som attestant kommer den enda skillnaden från dagens hantering att vara att du väljer ”Verkställ” istället för att ”Skicka” i ärendet i Primula webb.

Vid frågor kontakta: Löneenheten

 

Påminnelse om att skicka in underlag för undantag schablonsemester

Vid överenskommelse med prefekt/motsvarande om undantag från schablonsemester för lärare och forskare ska blanketten ”Ansökan om undantag från schablonsemester” fyllas i och vara Löneenheten tillhanda senast den 31 maj.

Läs mer om schablonsemester på Medarbetarportalen

Vid frågor kontakta: Löneenheten

 

Översyn av registrerad ämnestillhörighet

HR-avdelningen skulle vilja uppmana er att se över den registrerade ämnestillhörigheten för de anställda i er verksamhet. Det finns ett stort antal anställda med administrativa uppgifter som är registrerade med en specifik ämnestillhörighet. Det finns även forskande/undervisande personal som har ”ingen ämnestillhörighet” registrerad.

Kontrollera aktuella ämnestillhörigheter i Primula webb genom att ta fram rapporten ”UU-Ämnestillhörighet SCB uppgifter 1-personallista”. Ni kan sedan själva gå in och ändra ämnestillhörigheten på era anställda i Primula webb under ”Handlägga – Anställningsärenden - 07. Ändring av diverse anställningsuppgifter”.

Alla anställda ska registreras med en ämnestillhörighet (forskningsämnesgrupp enligt SCB). I de fall det inte finns någon tydlig anknytning ska den anställde kodas på ämnestillhörigheten ”ingen ämnestillhörighet”. I de fall det finns en tydlig anknytning till en ämnestillhörighet ska den anställde kodas på den forskningsämnesgrupp som närmast beskriver inom vilket ämne undervisningen/forskningen bedrivs. Med tydlig anknytning menas att den anställde bedriver forskning och/eller undervisning inom ämnet på minst 51 procent av sin arbetstid. Det går endast att ha en ämnestillhörighet. Om forskning eller undervisning sker inom flera områden väljs det område som utgör den största delen av tjänsten.

Läs mer om forskningsämnen på UKÄ:s hemsida

Vid frågor kontakta Löneenheten

 

Förhandlingsuppehåll sommaren 2022

Förhandlingsuppehåll under sommaren sker återkommande från och med andra veckan i juli till och med andra veckan i augusti. Torsdagsförhandlingarna återupptas från och med tredje veckan i augusti.

Sista förhandlingsdag är den 30 juni 2022 och förhandlingarna återupptas igen den 11 augusti 2022.

 

Annonseringsuppehåll sommaren 2022

Sista dag att registrera ärenden i samt begära publicering i Varbi är den 27 juni 2022. Annonser kan dock publiceras också under annonseringsuppehållen, med hjälp av tidsinställd publicering. Vid frågor om tidsinställd publicering var vänlig kontakta varbi@uadm.uu.se.

Publiceringshandläggningen återupptas från och med den 11 augusti 2022 och ärenden kommer därefter publiceras löpande efter det att publiceringsbegäran skickats in i Varbi.
 

Läs mer om förhandlings- och annonseringsuppehåll på Medarbetarportalen