Hur går det? 

– Det går bra! Arbetet med Charter and Code började 2017 vid Uppsala universitet och det fortsätter med utvärderingscykler vart tredje år. Nästa utvärdering från EU, kommer i februari 2024. Men det finns inget slutdatum, utan det handlar om ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

Charter and Code är ett regelverk som togs fram av EU-kommissionen, med syftet att förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare samt främja tillgång till och utbyte av kunskap.

Arbetet på Uppsala universitet handlar konkret om kvalitetshöjande insatser inom områdena rekrytering, arbetsvillkor, forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling, etiska principer och professionellt ansvar och det sträcker sig över flera år.

I februari 2019 fick Uppsala universitet kvalitetsstämpeln HR Excellence in Reserach . Certifieringen innebär att Uppsala universitet är ett lärosäte som uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare samt att vi har åtagit oss ett kontinuerligt kvalitetsarbete. 
 

På vilket sätt jobbar vi konkret med att utveckla det kvalitetsarbete som Charter and Code kräver?

– När vi började arbetet så gjordes en GAP-analys mot de 40 principerna inom the European Charter and Code för att identifiera vilka kvalitetshöjande insatser som vi behöver arbeta vidare med. Efter det har två handlingsplaner tagits fram och en rad konkreta insatser genomförts, som till exempel att utveckla det individuella stödet till forskare, lärare och ledare inom karriär- och ledarskapsområdet, översätta interna riktlinjer och dokument till engelska samt utbilda inom lika villkor för rekryteringsgrupper vid de olika vetenskapsområdena.

– På medarbetarportalen har vi arbetat på flera håll för att underlätta för lärare, forskare och doktorander, till exempel så har en länksamling har skapats som ger en översikt av stöd som kan vara till hjälp i lärar- och forskarkarriären.

– Där finns också en ny sida för Charter and Code och HR-Excellence in Research, där vi samlat information för målgruppen. På denna webbsida kan alla medarbetare även följa hur arbetet fortskrider vid universitetet.
 

Finns det ytterligare nivåer att nå upp till inom kvalitetsstämpeln HR Excellence in Research?

– Nej, det finns inga fler nivåer men vi behöver fortlöpande visa att vi arbetar med olika insatser inom områdena för att bibehålla kvalitetsstämpeln.
 

Vilka frågor är mest utmanande i detta arbete?

– Uppsala universitet är en stor organisation och det är en utmaning att sprida information om alla goda insatser som görs inom ramen för Charter and Code.
 

Vad är nästa steg i implementeringen?

– Just nu pågår arbetet med att uppfylla insatserna i handlingsplanen för 2021-2024. Därefter följer vi upp arbetet för att kunna identifiera nya insatser. Det här är ju ett arbete som löper hela tiden.