Det finns ett brett engagemang för hållbarhetsfrågor bland studenter och medarbetare – och en uttalad vilja att i större utsträckning bidra i arbetet med att minska klimatpåverkan av universitetets verksamhet.
Det konstateras i den rapport som är underlag för rektors nyligen tagna beslut om att inrätta ett Green Office vid universitetet.

Förra våren fick Fay van Zeijl, som är rådgivare i hållbarhetsfrågor vid Utrecht universitet, i uppdrag av rektor att utreda hur ett Green Office skulle kunna användas för att öka delaktigheten från studenter och medarbetare i hållbarhetsarbetet. Utredarens slutsatser är att ett Green Office skulle kunna bidra till såväl det strategiska policyarbetet som till det dagliga miljö- och klimatarbetet inom universitetet. En sådan arena skulle aktivt stödja studenternas delaktighet i hållbarhetsarbete, använda deras engagemang för att driva förändring, stimulera tvärvetenskaplig forskning inom hållbarhetsområdet och bidra till ett mer hållbart lokalsamhälle.

Ett Green Office ska vara en fysisk mötesplats för hållbarhetsidéer från studenter, anställda och allmänheten och fungera som en samlande nod för olika former av miljö- och hållbarhetsinitiativ samt verka universitetsövergripande.

Universitetsdirektören Caroline Sjöberg har nu fått i uppdrag att, med utgångspunkt i det förslag som finns, inrätta ett Green Office vid universitetet. Om denna hållbarhetsarena, enligt förslaget fysiskt placeras i entréplanet i Segerstedthuset, blir en senare fråga.

Senast den 30 augusti 2021 ska uppdraget återrapporteras till rektor.