Rektorsrådet för god forskningssed, Stefan Eriksson, har tagit fram ett förslag till ny organisation för forskningsetik och god forskningssed, ett förslag som togs av rektor före jul.

– Behovet av ett systematiskt arbete för att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed har ökat. Både i lagen om ansvar för god forskningssed och i etikprövningslagen betonas att forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med dessa lagar, säger Stefan Eriksson.
 

Förslaget till ny organisation har remissbehandlats inom organisationen.

1. Förtroendepersoner för forskningsetik.
Lärosätet delegerar ansvaret för att uppfylla föreliggande krav på forskningsetisk utbildning, stöd och regelefterlevnad till varje vetenskapsområde. Detta ansvar uppfylls dels genom vetenskapsområdenas linjeorganisation, dels genom att områdena utser två eller flera förtroendepersoner för forskningsetik, med uppgift att ge råd och stöd i frågor som rör forskningsetik och god forskningssed. 

2. Rektorsrådet ges i uppdrag att stödja förtroendepersonerna.
För att dessa förtroendepersoner ska få erforderligt stöd och säkerställa en personoberoende kompetens över tid, så får rektorsrådet (eller motsvarande funktion, se nedan) vara sammankallande i ett informellt ”forskningsetiskt råd”, bestående av områdenas förtroendepersoner. Dessa sammankomster ger plats för erfarenhets- och kunskapsutbyte.