Inga officiella handlingar i original från universitetets äldsta tid är kända förutom universitetets privilegiebrev, 1477 och den äldsta bevarade studentmatrikeln, 1595. Några föreläsningsanteckningar från 1480-talet finns bevarade och nu detta studieintyg som ger ny information om undervisningen vid universitetet.

Föreläsningar om metafysik, logik, fysik och själen

I studentintyget kan man läsa att: ”den hedervärde ynglingen” Henningus Ghetelen för baccalaureus-examen deltagit i följande föreläsningar: Textus priorum, De anima, Vetus ars, Petrus Hispanus och "Sphera materialis", som handlade om metafysik, logik, fysik inklusive himlakropparna och själen. Ghetelen har också genomfört ”övningar” över dessa texter, ungefär seminarier där studenterna övade sig på texten med hjälp av instuderingsfrågor. Detta har han enligt intyget gjort till full belåtenhet. Han har också under två års tid på berömvärt vis fullgjort övrigt som hör till examen. Intyget är daterat 21/8 1503 och beseglat med artes-fakultetens sigill, ungefär motsvarande filosofiska fakulteten.

– Det här fyndet värderar vi väldigt högt då vi kan se att Uppsala universitet hade studiekurser som i princip var identiska med dem som hölls vid universiteten på kontinenten. Vi får veta vad som krävs för en baccalaureus-examen och att den utfärdats i Uppsala. Att vi hade utländska studenter är ett gott betyg, samt att vi får namn på en tidigare okänd lärare och en student. Framför allt kan vi se att vi hade en verksamhet som uppenbarligen var i gång under en period då universitetet sägs ha haft låg aktivitet, säger Anna Fredriksson, handskriftsbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

”Hedervärdige ynglingen ” Henningus Ghetelen

Möjligen är studenten Henningus Ghetelen identisk med den tyske översättaren Henning van Ghetelen, som var inskriven vid universitetet i Rostock 1496. Hans far, boktryckaren Hans van Ghetelen i Lübeck, tryckte skrifter på uppdrag av bland annat svenska kunder. Om det är den Henning Ghetelen, är detta ett vittnesbörd om att utländska studenter studerade i Uppsala efter att de studerat på kontinenten.

Biblioteket registrerar 1500-talsbrev

Studieintyget hittades vid en genomgång av bibliotekets samling av okatalogiserade handskriftsfragment, det vill säga enstaka lösa sidor ur böcker eller lösa lappar som hittats eller inkommit till biblioteket under historiens gång. Studieintyget lämnades in i låneexpeditionen på 1950-talet av en av bibliotekets användare, som hittat det i en av bibliotekets medeltida böcker. Intyget har sedan dess legat i fragmentsamlingen.

– Vi ska tillsammans med Riksarkivet söka finansiering för en registrering av bibliotekets 1500-tals-brev, det vill säga offentliga handlingar från denna tid. Det handlar bland annat om kungörelser, köpebrev och andra offentliga dokument som i stort sett är okända för forskningen. Många av breven är signerade av tidens styresmän, till exempel Gustav Vasa, avslutar Anna Fredriksson.