Verksamhetsplan 2021

I verksamhetsplanen finns uppdrag för 2021 till fakultetsnämnderna och intendenturstyrelserna inom området. Utöver uppdragen för nästkommande år innehåller verksamhetsplanen också beräkningar för uppdragen 2022 och 2023.

Diarienr: HUMSAM 2020/33

Fakultetsdialoger för mål och strategiarbetet

I arbetsordningen för universitetet är det fakultetsnämndernas uppgift att arbeta med kvalitet i utbildning och forskning.

Samtidigt har områdesnämnden fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan och förslag till indikatorer och tidsatta mål kopplade till de nya mål och strategierna för Uppsala universitet. Den områdesgemensamma strategiska planen kommer grunda sig på och aggregera fakultetsnämndernas motsvarigheter.

Områdesnämnden beslutade därför att genomföra fakultetsdialoger för kunskapsutbyte mellan fakulteterna och som utgångspunkt i arbetet för att ta fram en områdesgemensam strategi med förslag till indikatorer och mål.

Diarienr: HUMSAM 2020/43