Den nyinstallerade nationella nämnden ska behandla ärenden om allvarlig avvikelse från god forskningssed, vilket betyder fabricering, förfalskning eller plagiering (”FFP”) begånget med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

En lokal nämnd vid Uppsala universitet kommer att vid behov utreda övriga avvikelser som inte omfattas av den nya lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som gäller från 1 januari 2020.

– De viktigaste förändringarna från tidigare hantering är att misstänkt oredlighet inte utreds av lärosätet självt samt att anmälan kan ske direkt till den nya myndigheten, säger Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Ökad rättssäkerhet med oberoende instans

Ärenden kan alltså även initieras direkt av den nya nämnden. Om till exempel en kritisk diskussion av någon svensk forskning pågår i vetenskapssamhället kan nämndens befogenheter minska oron för att saker ska ”sopas under mattan”.

– Vi hoppas på ett mer rättssäkert förfarande av en oberoende instans. Samtidigt kommer det som inte ingår i den ganska snäva definition av oredlighet som finns i den nya lagen fortfarande behöva utredas av lärosätena själva.

Ärenden hanteras även lokalt

Uppsala universitet har därför inrättat Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed (NUAF) för att kunna utreda andra avvikelser som riskerar forskningens eller forskarnas integritet.

– Vi planerar för regelbundna möten men hyser förstås förhoppningen att det ska komma in så pass få ärenden att vi får ställa in flera av dem.

Risk kan finnas för eventuella gränsdragningsproblem mellan vad som ska utredas nationellt respektive lokalt, men ärenden som inte inkluderas av lagens definition av oredlighet måste likafullt hanteras.

– Regeringen har lagt till en bestämmelse i Högskoleförordningen om att lärosätena ska pröva andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som den nya lagen innefattar, så den nya lokala nämnden kommer att arbeta ungefär som tidigare men endast med brott mot god sed som inte definieras i lagen, förklarar Stefan Eriksson.

 

Riktlinjer avseende förfarandet vid misstanke om avvikelser från god forskningssed (Rektorsbeslut UFV 2019/1612)

Hur går en anmälan om oredlighet i forskning till?

Ny nämnd utreder oredlighet i forskning (Nyhetsartikel från 2019-12-11)