Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige inom området.

Översikten kommer att ligga till grund för Vetenskapsrådets framtida arbete tillsammans med översikter för övriga forskningsområden. Den utgör också ett centralt material för Vetenskapsrådet i arbetet med att ta fram underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.