– Inte minst Macchiariniaffären satte ljuset på vikten av att ständigt jobba förebyggande med de etiska frågorna. Det är av högsta vikt för både själva verksamheten och för omvärldens förtroende för forskningen. Och forskningsetik är ett ansvar som ligger på oss alla, var och en, säger Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Vid vetenskapsområdet medicin och farmaci får ledningen för närvarande svara på en hel del frågor både från medarbetare och omvärld. När ett ärende får uppmärksamhet i omvärld och media blir det uppenbart hur viktigt det är att i alla lägen upprätthålla god forskningssed.

Det aktuella ärendet, som det nu rapporteras om i UNT och som ännu inte avgjorts, gäller en anmälan om bland annat avsaknad av etiktillstånd vid en Covidprovtagning. Ärendet pågår och ledningen kommenterar det inte innan det avgjorts.

– Det är alla forskares ansvar att alltid följa etiska regler och principer, det är inget som är frivilligt, säger Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor inom medicin och farmaci, bestämt. En chef eller annan ansvarig kan omöjligt ha kunskap om varje enskild forskares arbete i detalj.

Forskningsetiska kurser för doktorander
 

Det finns redan idag ett stort antal forskningsetiska kurser vid universitetet, inom doktorandutbildningen är det obligatoriskt. Inom kort sjösätter vetenskapsområdet dessutom en obligatorisk modulbaserad tvåspråkig introduktion för alla nya postdok samt nya forskare och lärare som inte tidigare genomgått en motsvarande utbildning och ska forska vid universitetet under minst ett år.

Även blivande huvudhandledare som antar sin första doktorand ska genomföra den obligatoriska träningen och affilierade forskare erbjuds den. Konceptet är framtaget av landets alla medicinska fakulteter, ett arbete som påbörjades för några år sedan och nu är klart.

– Det kommer att fungera som ett slags ”greencard”, man ska kunna visa att man vet vad som gäller i svensk lagstiftning och andra etiska principer. Det har varit mycket värdefullt med det nationella samarbetet fakulteter emellan, det är något vi kan rekommendera även andra fakulteter, säger Eva Tiensuu Janson.

De upplever båda ett stort och brett engagemang för forskningsetiska frågor i verksamheten, något om blivit uppenbart i det aktuella arbetet med mål och strategier inom vetenskapsområdet.

– Vi har ett mål om etiskt och respektfullt arbetssätt och i våra många diskussioner har det funnits en stor enighet och samsyn om kopplingen mellan kvalitet, akademisk kultur och etiskt förhållningssätt, säger Mats Larhed.