Formellt har varje lärosäte och UKÄ ett gemensamt ansvar för att lärosätets utbildningar håller hög kvalitet. Eftersom lärosätena har utvecklat egna kvalitetssäkringssystem vill UKÄ säkerställa att universitetets kvalitetssäkringsarbete fyller den funktion det ska göra. I den aktuella lärosätesgranskningen är det kvalitetssäkringssystemet för utbildning (inklusive forskarutbildning) som står i fokus.

Utifrån förra platsbesöket i februari har bedömargruppen identifierat tre olika fördjupningsspår som de vill följa upp. Fördjupningsspåren som bedömargruppen valt är universitetets utbildningsutvärderingar, den årliga uppföljningen och studentperspektivet. Bedömargruppen har valt ut sju utbildningar att granska utifrån de här tre fördjupningsspåren. Dessa utbildningar är:

  • kandidatprogram i ledarskap-kvalitet-förbättring
  • högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
  • högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
  • biomedicinska analytikerprogrammet
  • huvudområde forskarutbildning medicin respektive farmaci
  • forskarutbildning juridiska fakulteten
  • grundnivå och fristående kurs vid institutionen för idé- och lärdomshistoria

Förberedelser

Inför det här platsbesöket har samtliga som ska intervjuas av bedömargruppen varit med på ett förmöte för att få information om lärosätesgranskningen och få möjlighet att ställa frågor om både granskningen och kvalitetsarbetet vid universitetet. 

Platsbesöket sker förstås digitalt med tanke på pandemin. Efter platsbesöket i maj kommer bedömargruppen att skriva ett preliminärt yttrande som efter korrigering av eventuella sakfel ligger till grund för UKÄ:s beslut. Granskningen utmynnar i ett av tre betyg eller beslut: godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt.