För att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd krävs det att den sökande haft uppehållstillstånd för forskarstudier eller arbete i minst fyra år under en sjuårsperiod. Men från den 20 juli 2021 krävs också att den som ansöker om permanent uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag. För att uppfylla det kravet bedömer Migrationsverket att man behöver ha en fast anställning eller visstidsanställning på minst 18 månader från dagen då ansökan prövas. Försörjningskravet gäller dessutom även medföljande familjemedlemmar som fyllt 18 år.

Aktivt påverkansarbete

De här nya reglerna förvårar för doktorander och forskare att stanna i Sverige och fortsätta arbeta inom forskning och undervisning. Dels är det vanligt med olika tidsbegränsade anställningar dels blir det svårt att få permanent uppehållstillstånd under forskarutbildningen eftersom ansökan kan göras först efter fyra år.

– Det här är djupt olyckligt och får konsekvenser för oss som ett forskningsintensivt universitet, för våra doktorander och forskare, säger rektor Anders Hagfeldt. Vi måste få till en ändring. Men det är en fråga som berör hela sektorn och ska vi få gehör för en regeländring behöver vi agera tillsammans med andra. Det gör vi nu genom ett aktivt påverkansarbete genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), säger rektor Anders Hagfeldt.

Expertgrupp SUHF

Den nya lagstiftningen riskerar att försämra Sveriges attraktionskraft på internationella doktorander och forskare och därmed lärosätenas långsiktiga kompetensförsörjning. På uppdrag av SUHF:s presidium tar en expertgrupp med representanter från olika lärosäten därför fram en skrivelse till Utbildningsdepartementet. Uppsala universitet deltar i expertgruppens arbete och följer frågan i olika typer av nätverk.