I budgetpropositionen för 2018 aviseras en förstärkning av Uppsala universitets forskningsanslag för Uppsala universitet – Campus Gotland. Vid rektorssammanträdet nyligen togs beslutet att fördelningen ska utgå från målsättningen i Program för Uppsala universitet – Campus Gotland 2018-2021.

  • Projektet Energiomställning Gotland - huvudsökande från institutionen för geovetenskaper, får 1,5 miljoner kronor i två år. Projektet ska kartlägga insatser för att göra energisystemet på Gotland hundra procent förnybart. Det knyter an till regeringsuppdraget att Gotland förväntas vara en pilot för den omställning till förnybar energi som Sverige står inför. Projektet har redan påbörjats med att samla in relevant kompetens för området.
  • Projekt Digital Innovation Gotland – Graduate Academy, får 1,5 miljoner kr under fem år, för att till en del finansiera doktorandutbildning för tre doktorander vid institutionen för informatik och media.
  • Projektet Blått centrum får 1,5 miljoner kr i tre år. Det är ett samarbetsprojekt mellan universitetet, länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland och centrum är placerat vid institutionen för geovetenskaper. Verksamheten innefattar tre områden: ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor, en ”projektfabrik” samt en inkubatorsverksamhet. Uppsala universitet fungerar som länken mellan forskning och tillämpning.

En målsättning för Program för Uppsala universitet – Campus Gotland är att utreda förutsättningarna för att etablera en tvär- och mångvetenskaplig forskarskola. Institutionen för teknikvetenskaper, institutionen för företagsekonomi och konstvetenskapliga institutionen har beviljats medel för att starta tvärvetenskapliga doktorandkurser.

Rektor beslutade också att fördela utvecklingsmedel för ett antal mindre projekt, enligt Program för Uppsala universitet – Campus Gotland, bland annat för att vidareutveckla ”liberal arts”-inslagen inom ramen för den företagsekonomiska utbildningen på Gotland, öka stödet till att utveckla en internationell miljö vid campus, öka samverkan med externa regionala partners samt ett samarbete med stiftelsen Bergmangårdarna om ett symposium hösten 2018, kring Ingmar Bergmans konstnärskap.