Knappt hade vi hunnit hämta oss från Coronapandemins stora globala utmaningar förrän Ryssland den 24 februari 2022 startade ett anfallskrig i Europa med Ukraina som måltavla. Ett krig med horribla konsekvenser var inte längre en perifer händelse utan något som påverkar det närområde vi lever i. Lägg därtill att Sveriges grundlagsskyddade yttrandefrihet nyttjas till att bränna heliga böcker med massiva internationella och nationella protester som följd, vilket i sin tur har lett till att Säkerhetspolisen har valt att höja terrorhotsnivån i Sverige från en trea till en fyra på en femgradig skala. Säkerhetsfrågorna står högt på agendan och vi på Uppsala universitet arbetar med säkerhetsfrågorna på många olika sätt.

Säkerhetsavdelningen leder för tillfället en myndighetsövergripande säkerhetsskyddsanalys i syfte att identifiera eventuell säkerhetskänslig verksamhet inom universitetets forskning. Säkerhetskänslig verksamhet är sådan som om den röjs kan komma att påverka Sveriges säkerhet. Om sådan verksamhet identifieras vidtas skyddsåtgärder såsom säkrare lagring och delning av information, säkerhetsprövning av individer, kontroll av behörigheter och tillträden och utökat egendomsskydd.

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för hat, hot och våld som riktas mot tjänsteman med motivet att få att den utsatte att genomföra åtgärder som gynnar påverkaren. Otillåten påverkan förekommer vid alla Sveriges myndigheter och Uppsala universitet är inget undantag. Vi får dock aldrig vika oss för hot! Tillsammans behöver vi säkerställa att universitetets forskning och utbildning kan fortsätta bedrivas utan hinder och påverkan. Här stöttar Säkerhetsavdelningen universitetets chefer och ledare, som svarar för att hantera sådana situationer, och i vissa fall också enskilda individer om så bedöms möjligt.

Det första rådet i stort sett vid alla hot eller våldssituationer är: stå inte ensam – bygg ett lag (en tillfällig arbetsgrupp) för att hantera såväl händelsen som omhändertagandet av den och de som är drabbade.

I förlängningen handlar det om att skydda och säkerställa såväl Sveriges grundlagsskyddade yttrandefrihet som den fria forskningen. Både säkerhetsanalysen och arbetet med att motverka otillåten påverkan är exempel på hur vi på Uppsala universitet kan bidra till detta.

Under sommaren hände det som alla som arbetar med informationssäkerhet kan ligga sömnlösa kring. Information stals från förvaltningens interna IT-system. Källan till intrånget kunde snabbt identifieras och täppas till. Faktum kvarstod dock att ett stort antal filer tillhörande Uppsala universitet hade exponerats på internetsidor, vars syfte är att möjliggöra delning av stulen information. I den exponerade informationen finns det personuppgifter såsom namn och användarnamn. De personer som blivit exponerade med sina personuppgifter via läckan har eller kommer att bli kontaktade.

Säkerhetsavdelningen arbetar kontinuerligt tillsammans med universitetsgemensam IT för att förbättra IT-säkerheten vid myndigheten. Vi arbetar hårt för att få en bra balans mellan viktiga akademiska värden såsom transparens och öppenhet och att kunna säkra våra informationssystem. Aktuellt just nu är bland annat införandet av multifaktorautentisering (MFA) för vitala informationssystem samt förbättrat skydd mot inkommande trafik från internet via uppdatering av myndighetens brandväggar.

Våra campusväktare som under årets alla dagar och dygnets alla timmar bevakar våra lokaler inom Uppsala universitet förtjänas att lyftas fram. Deras arbete är otroligt viktig för det dagliga proaktiva säkerhetsarbetet och bidrar till att trygga vår verksamhet så att vi kan fortsätta vara ett lärosäte som präglas av ett välkomnande, öppet och transparent förhållningssätt som i sin tur ska bidra till utbildning och forskning i världsklass.

Fredrik Blomqvist, säkerhetschef vid Säkerhetsavdelningen