Jenny Helin, universitetslektor vi företagsekonomiska institutionen, är föreståndare för den nya forskarskolan.

 Din första spontana kommentar?

– Jätteroligt! Vi gör en ambitiös satsning där vi bygger upp en stark doktorandmiljö. Utifrån pågående forskningsprojekt om hållbar utveckling har vi samlat ett tjugotal handledare från åtta olika institutioner, som gemensamt arbetar för att skapa en forskningsmiljö där lokal relevans och internationell excellens ska samverka. Doktoranderna är de viktigaste medarbetarna i denna satsning och att då ha möjlighet att sätta samman ett riktigt bra doktorandteam är en viktig aspekt i denna satsning.
 

Varför tror du intresset är så stort?

– Jag tror att det finns flera anledningar. Dels är det många som vill göra skillnad genom att studera och forska kring hållbarhet, sen har vi ju en tvärvetenskaplig ”approach” som lyfts fram av flera sökanden som positivt. Det kräver nyfikenhet, mod och en vilja att gå bortom traditionella sätt att arbeta – och många lockas av detta, vill vara del av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

– Sverige har också ett gott renommé när det gäller hållbarhetsfrågor. Internationellt ser man Sverige som ett land som ligger långt framme och därför är det intressant att söka sig hit. Uppsala universitet är ett starkt varumärke, det är också viktigt. Men, sen spelar förmodligen den pågående epidemin också in, det gör att fler söker sig till studier, inklusive doktorandstudier.
 

Hur kommer urvalet av de 12 doktoranderna att göras?

– Doktoranderna kommer anställas inom de åtta institutioner som ingår i forskarskolan, så den formella rekryteringen sker där, enligt gängse rekryteringsprocesser. Vi har däremot en pågående diskussion inom handledarkollegiet för att se till att rekryteringen tar hänsyn till forskarskolans inriktning. De olika institutionerna har också möten sinsemellan för att gemensamt identifiera de mest lämpade kandidaterna för just detta.
 

Finns det någon plan på att expandera forskarskolan?

– Vi får redan många förfrågningar av olika slag kring samverkan med andra forskarskolor, såväl internt inom universitetet som från forskarskolor internationellt. Vi har också fått förfrågningar om huruvida andra doktorander, som forskar om hållbarhet, kan ansluta sig till verksamheten. Och givetvis vill vi samverka på olika sätt. Exakt hur det kommer se ut är dock inte klart ännu.

– Och frågan om att expandera forskarskolans verksamhet... just nu finns inget sådant beslut. I januari 2021 startar vi med 12 doktorander på plats. Vi får då se till att göra detta riktigt bra och i ett senare skede bestämma om vi ska byggas vidare på något sätt.