Någon form av en medarbetarpolicy har länge diskuterats inom universitetet. Bland annat kom förslaget upp i det nyligen avslutade universitetsövergripande projektet om prefektrollen. Anledningen var att många prefekter efterfrågar en mer konstruktiv anda, i samarbete med olika stödverksamheter inom Uppsala universitet, då en stor del av prefekternas tid och energi går åt till komplicerade personalärenden.
Man anser dessutom att det finns behov av nya verktyg för att långsiktigt arbeta för en kulturförändring mellan olika delar inom universitetet.

I universitetets styrdokument Mål och strategier står bland annat att ”akademisk frihet, kollegiala styrformer och studentinflytande är grundläggande principer vid universitetet. Alla medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för universitetets utveckling. Verksamheten präglas av lika villkor”.

En medarbetarpolicy ska tydliggöra medarbetares och chefers ansvar vid universitetet och arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i Mål och strategier, universitetet som attraktiv arbetsgivare samt förslag till åtgärder i prefektrollsprojektet. En medarbetarpolicy ska vara ett verktyg för att stödja chefer, ledare och medarbetare på olika sätt, t.ex. i arbetet med rekrytering och genomförande av medarbetarsamtal.

Denna medarbetarpolicy kommer också att omfatta samtliga personalkategorier.

Arbetet för att ta fram policyn kommer att ske genom omvärldsanalys, forskningsgenomgång, dialog, seminarier, workshops och liknande, för att få en så bred förankring inom universitetet som möjligt.

Projektledarskapet är delat mellan Mikael Jonsson, professor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik och Anna Borlund, HR- specialist vid HR-avdelningen.

Projektet beräknas starta till hösten 2021.