Idag fattade rektor beslut om att ytterligare förlänga distansundervisningen vid Uppsala universitet.

Vid samma tillfälle beslutade rektor att områdes-/fakultetsnämnder har möjlighet att ge vissa undantag från distansundervisning och examination för särskilda moment. Exempel på detta kan vara obligatoriska och praktiska moment som inte kan genomföras på distans, utan kräver fysisk närvaro i universitetets lokaler eller på annan plats (t.ex. exkursioner).

Enskilda studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd får undantas från kravet på examination på distans, om folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas och ansvarig examinator bedömer det som lämpligt.

– Dagens beslut gör det möjligt att frångå beslutet om att undervisning och examination måste ske på distans, om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut måste i så fall fattas på områdesnivå, det får vidaredelegeras till vicerektor eller till dekan, men inte till en lägre nivå än så. Och självklart ska Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följas, säger rektor Eva Åkesson.

I samtliga fall gäller att man vid ett sådant undantag vidtar åtgärder för att den campusbaserade aktiviteten kan ske på ett sätt som begränsar risken för smittspridning.

– Jag tror att den digitala kompetensen har tagit ett stort språng framåt vid universitetet. Förut kunde man ibland höra talas om digital teknik som inte fungerade men nu knappast ett ord om det. Dock finns en viss Zoom-trötthet, vilket är förståeligt. Men jag vill ge en stor eloge till alla våra lärare och studenter som har genomfört denna snabba omställning till onlineundervisning på ett utomordentligt sätt, säger rektor.

Börja förbereda oss för fysisk närvaro
 

I övrigt innebär dagens beslut inga stora skillnader mot tidigare: Fortfarande tillåts inga tjänsteresor utomlands, så länge UD:s avrådan kvarstår (för närvarande till den 15 juli) och inga internationella konferenser eller besök under motsvarande period. Nationella konferenser och andra sammankomster bör i första hand ske digitalt.
Vid alla fysiska möten ska utglesning tillämpas och distansdeltagande möjliggöras.

En nyansskillnad finns dock i senaste beslutet jämfört med föregående beslut.(Läs mer i Rektorsbloggen)

– Vi behöver dock förbereda oss för att successivt öka vår närvaro på arbetsplatsen igen, konstaterar rektor Eva Åkesson.
 

Läs hela beslutet om förlängning av distansundervisning
Läs hela beslutet om delegation: undantag från undervisning och examination på distans

Läs även Rektorsbloggen 
Mer information och nyttiga länkar: Coronaviruset - Covid 19 i medarbetarportalen