Granskningen omfattar universitetens alla utbildningar och en bedömargrupp tillsätts per lärosäte. Bedömargruppens första platsbesök vid Uppsala universitet, som sker digitalt, äger rum 16-17 februari, då man ställer frågor utifrån universitetets genomförda självvärdering och kårernas studentinlaga.

– Platsbesöket inleds med en intervju med universitetsledningen, följt av intervjuer med dekaner, verksamhetsstöd på olika nivåer i organisationen, arbetslivsföreträdare, studierektorer, prefekter och programsamordnare samt studenter/doktorander, berättar Camilla Maandi, enhetschef för kvalitet och utvärdering vid universitetets avdelning för kvalitetsutveckling.

Efter detta första platsbesök kommer bedömargruppen att identifiera ett antal fördjupningsspår som de vill granska vidare.

– Efter att vi fått besked om vilka fördjupningsspår de valt får vi 2-3 veckor på oss att samla in material som belyser arbetet inom dessa fördjupningsspår och delge bedömarna detta. Därefter kommer de på ett andra platsbesök i maj, för att genomföra ytterligare intervjuer som gäller arbetet med de valda fördjupningsspåren.

Prorektor leder projektgruppen

En särskild projektgrupp vid universitetet arbetar med lärosätesgranskningen och leds av prorektor Coco Norén. Sakkunniga är Camilla Maandi tillsammans med avdelningschef Åsa Kettis.

– Vi arbetar mycket med att ta fram underlag, planera besök och ha kontakt med UKÄ. I gruppen har vi även en utbildningsledare från varje vetenskapsområde samt en dekan/pro-dekan som representerar var sitt vetenskapsområde. Även studenterna har haft representanter i projektgruppen. Det finns även en referensgrupp med deltagare från de fakulteter som inte är representerade i projektgruppen samt från studenterna, förklarar Camilla Maandi.

Det finns ett antal olika kontaktvägar ut i organisationen för att sprida information om arbetet med utvärderingen.

– Utbildningsledarna och dekanerna/prodekanerna i projektgruppen har gjort ett stort arbete med att samla in information från organisationen i samband med självvärderingen, men vi har också besökt dekanmöte och rektors prefektmöte och andra fora för att informera om granskningen.