Vi har ställt några frågor om utvärderingen till Peter Stålberg, tillförordnad forsknings- och utbildningsdirektör, Akademiska sjukhuset, och Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor på vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet, som båda är delaktiga i regionens förberedande arbete med den kommande utvärderingen.

Varför är utvärderingen så viktig?

– Den ger oss en chans att visa upp Uppsala som en attraktiv miljö för klinisk forskning. Det är viktigt för att behålla och utveckla excellent klinisk forskning i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Det är dessutom så att en ansenlig del av ALF-medlen fördelas baserat på hur det går för oss i utvärderingen och det påverkar såklart våra framtida möjligheter att finansiera forskningen.

Hur går utvärderingen till?

– Vetenskapsrådet har uppdraget att genomföra utvärderingen. Tre internationellt sammansatta paneler utvärderar och bedömer det underlag som vi som ALF-region lämnar in. De delar som utvärderas är den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Utvärderingsarbetet pågår under 2022 och slutrapporten publiceras i början av 2023.

Hur kan jag som forskare/forskarstuderande bidra till ett bra resultat?

– Ett antal kliniskt aktiva forskare och forskarstuderande kommer under våren väljas ut av Vetenskapsrådet för att svara på en enkät om forskningsmiljön vid sjukhuset och universitetet. Den bild som sammanställningen av dessa enkäter ger utvärderarna ligger till grund för utvärderingsresultatet. En positiv bild kommer att bidra till ett högt betyg och därmed i förlängningen resurser till forskningen i Uppsala.

Hur får jag mer information om utvärderingen?

– Mer detaljer kring utvärderingen kommer bland annat att ges vid tre informationstillfällen under november och december. Till dessa kommer vi att gå ut med breda inbjudningar och vi hoppas att många har möjlighet att delta. Du kan även kontakta oss eller Krister Halldin, som är projektledare för vårt interna arbete med utvärderingen. Information finns även på Vetenskapsrådets hemsida.

Siw Jonsson, Akademiska sjukhuset