Priset instiftades 2009 av regionstyrelsen och tilldelas anställda inom Region Uppsala som genom sin patientnära forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården. Prefekter med ansvar för kliniska områden nominerar kandidater. En extern granskningskommitté med bred klinisk vetenskaplig kompetens har ombetts att rangordna de nominerade enligt de av regionstyrelsen fastställda kriterierna. De fem pristagarna får 10 000 kronor vardera.

Pristagare 2022

Jonas Oldgren, överläkare och professor, får priset för sitt långvariga arbete inom klinisk koagulationsforskning med innovativa och mycket stora studier som bidragit till en genomgripande förbättring av behandling av den allvarliga folksjukdomen förmaksflimmer. Han har i många år bedrivit forskning om blodproppsorsakade hjärt-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt och förmaksflimmer.

I en ständig strävan efter förbättring deltar Jonas just nu i utvärderingen av en helt ny typ av blodförtunnande läkemedel som kan vara ännu säkrare och effektivare. De positiva resultaten motiverade en ny global megastudie där den första svenska patienten rekryterades på Akademiska i februari 2023. Baserat på Jonas engagemang i studiens ledning och hans intresse för ny studiemetodik har Sverige valts ut som ett av sex länder som även genomför studien vid ett ”virtuellt” studiecenter, som kommer att skapas på Uppsala kliniska forskningscentrum.

Sten Rubertsson, överläkare och professor, får priset för sina mest banbrytande studier om effekterna av mekaniska bröstkompressioner som visats vara minst lika effektiva som manuella under hjärtlungräddning. Metoden är idag den dominerande vid hjärt-lungräddning vilket även ger en säkrare arbetsmiljö vid transporter och ambulansvård.

Han leder pågående internationella studier i effektivisering av ventilation under hjärtlungräddning samt omedelbar kranskärlsröntgen efter lyckad återupplivning, den senare med stora anslag från Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden. Dessa studier förväntas ha stor påverkan på internationella riktlinjer.

Sten är en internationellt erkänd forskare som ägnat snart 40 år att förbättra överlevnad efter hjärtstopp med en bevarad neurologisk funktion (livskvalitet). Fokus är att förbättra effekten av hjärtlungräddning men även intensivvård efter lyckad återupplivning.

Bengt Sandén, överläkare och docent, får priset för sin banbrytande forskning om spinal stenos som fundamentalt har förändrat behandlingsprinciperna för en stor del av patienterna med spinal stenos. Huvudstudien publicerades 2016 i N Engl J Med, en av världens högst rankade medicinska tidskrifter och har hitintills mer än 700 citeringar.

Bengts forskning har visat att ett väsentligt mindre ingrepp än traditionell steloperation ger lika goda kliniska resultat, mindre blodförlust, kortare vårdtider och lägre samhälls-kostnader. Studien betraktas som en landmark study och resultaten har förändrat behandlings-rekommendationerna i internationella guidelines. Få enskilda studier uppnår ett sådant kliniskt genomslag.

Anders Wanhainen, överläkare och professor, får priset för att ha varit banbrytande i att införa ultraljudsscreening av aorta för att upptäcka tidiga aortaaneurysm. Screeningen har nu, med start i Uppsala, införts i hela landet och beräknas sedan starten ha förlängt livet på 1000-tals män. Han har vidare utvecklat avancerade endovaskulära operationsmetoder för behandling av komplexa aortasjukdomar, med flera innovativa lösningar som fått internationellt genomslag, och leder pågående internationella studier i utveckling av medicinsk behandling av aortaaneurysm.

Anders förestår Akademiska sjukhusets senaste Center of Excellence inom aortasjukdomar som blev det femte CoE:t vid sjukhuset 2021. Han leder även European Society of Vascular Surgery:s arbete med kliniska guidelines vilket ytterligare förstärkt Uppsalas roll internationellt inom kärlkirurgin.  

Lena Wettergren, sjuksköterska och professor, får priset för sin forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa vid cancer och global hälsa med forskning i östra Afrika. Lena leder forskningsprogrammet Fex-Can som undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som insjuknat i cancer. Hon är verksam som universitetslektor med förenad befattning som legitimerad sjuksköterska vid verksamhetsområdet Blod och tumör-sjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Lena befordrades till professor i vårdvetenskap 2021. Inom ramen för sin kliniska del arbetar hon över hela området blod- och tumörsjukdomar med att stärka forskning, utbildning och utveckling. En del i hennes kliniska uppdrag är att stödja och utveckla en vård där specialist-sjuksköterskor stannar och utvecklar vården. Lena Wettergrens närvaro på kliniken främjar och initierar vårdvetenskaplig forskning.

Texten är tidigare publicerad på Akademiska sjukhusets intranät.