Några viktiga punkter på dagordningen:

 • Rektors rapport. Information. Föredragande: Eva Åkesson
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Revisionsutskottets arbetsordning. Beslut. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Riktlinjer för internrevisionen. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
 • Bemanning internrevisionen. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
 • Internrevisionen: Revisionsplan för 2018. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
 • Intern styrning och kontroll. Slutrapport 2017. Information. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Uppsala universitets årsredovisning 2017. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Claes Nilsson
 • Budgetunderlag 2019 - 2021. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Claes Nilsson
 • Modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg, Sakansvarig: Per-Anders Edin
 • Inrättande av centrumbildning (Cemus). Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Revidering av Anställningsordning för Uppsala universitet. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke

I juli 2017 gjordes en ändring i högskoleförordningen (HF). Ändringen innebär att det införs en ny tidsbegränsad läraranställning, biträdande lektor, i HF som ersätter nuvarande regler om anställning för meritering. De nya bestämmelserna i HF återges i Anställningsordningen på tillämpliga ställen. Det finns behov av förändringar i 11 och 55 §§ till följd av förändringarna i HF. Forskarassistent föreslås också tas bort som läraranställning i Anställningsordningen.

 • Särskilda utmärkelser: Utseende av mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger). Beslut. Föredragande: Eva Åkesson

Förslag till mottagare föredras vid sammanträdet.

 • Rapport från konsistoriets arbetsgrupp gällande översyn av arbetsordningen. Information, diskussion. Föredragande: ordföranden
 • Temadiskussion: UUs arbete gällande oredlighet i forskning - Erik Lempert, Stefan Eriksson - Erik Lempert är ordf. i nämnd för utredning av oredlighet i forskning och Stefan Eriksson är rektorsråd för god forskningssed.