• Intern styrning och kontroll. Information. Fördragande: Katarina Bjelke
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Internrevisionens rapport. Föredragande: Sven Jungerhem, Katarina Bjelke
  Hantering och diarieföring av allmänna handlingar. Beslut.
  - Rekrytering av gästprofessorer. Beslut.
  - Lagring av forskningsdatabas. Beslut.
 • Inrättande av CFVUU. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Presentation av föreslagen prorektor, samt utseende av prorektor. Beslut. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Förberedande diskussion inför budgetunderlag. Föredragande: Daniel Gillberg