Både på campus och i examinationsalar har universitetet med många olika åtgärder smittskyddsanpassat lokalerna mot covid-19 (checklista examination). Oavsett hur många åtgärder som sätts in: Allra viktigaste är att du som har symptom på smitta stannar hemma! Gå inte till tentasalen även om du har en viktig tenta! Gå inte till arbete eller campus om du känner dig sjuk! 

Enligt gällande rektorsbeslut den 20 november, så finns det vissa utbildningsmoment som är svåra att utföra digitalt och som av den anledningen måste genomföras på plats; på campus eller i tentasal. 

  • Praktiska moment som inte kan genomföras digitalt. 
  • Examination som är svår att genomföra digitalt. 
  • Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år.

För att ytterligare förstärka de åtgärder som redan gjorts har nu fyra nya distansvärdar anställs på campus ,för att se till att alla håller avstånd.
 

Max 50 personer gäller


Det har också funnits vissa oklarheten i vad som gäller för sammankomster och offentliga tillställningar inom universitetet. Enligt det senaste rektorsbeslutet den 20 november så gäller detta fortfarande: Antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet får uppgå till maximalt 50 personer.
 

Läget just nu
 

Den 27 november (v 48) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 369 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 320 studenter (varav 5 på Gotland, 2+) – en ökning med 25 fall under senaste veckan.
  • 8 doktorander – en ökning med 2 fall under senaste veckan.
  • 41 anställda – en ökning med 8 fall under senaste veckan.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. 
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 320 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 138 (+3) konstaterade fall
  • Med/Farm – 135 (+16) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 47 (+4) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 369 konstaterade fall kan kopplas till 200 olika kurser och program (olika terminer). 54 program/kurser har fler än två bekräftade fall.
 

Hantera konstaterad smitta inom utbildning


Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Ökat antal fall i Region Uppsala – minskande i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.45 – 1017 st, v.46 – 1351 st och v.47 – 1429 st. Det visar en ökande negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.45 – 186 st, v.46 – 237 st och v.47 – 172 st. Det visar en något minskande tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Region Gotland.
Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Smittskyddslagen kräver:


Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa – testa inte
En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Ett nytt rektorsbeslut från 20 november 2020 och gällande råd för att minska spriddspridning av covid-19.