Den snabba och kraftiga spridningen av covid-19 märks i universitetets egenrapporteringssystem.

– Fram till klockan 15.00 igår hade universitetet mottagit 107 stycken egenrapporter, fördelade på 60 rapporter från studenter och 47 rapporter från anställda. Universitetets högsta siffra tidigare för antalet konstaterade fall har i tidigare smittvågor inte överstigit 60 st., säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Detta betyder att när veckan är klar kommer universitetet att se en klar fördubbling av drabbade studenter och medarbetare.

Även om det lyckligtvis verkar som om sjukdomen för de allra flesta inte längre innebär allvarliga personliga hälsokonsekvenser, slår covid-19 just nu hårt på förmågan att bemanna arbetsplatser då många antingen är smittade alternativt sitter i hemkarantän.

– Universitetet påminner fortsatt om att stanna hemma vid minsta symtom samt att gå och testa sig.

Utmaningar i pågående tentaperiod

Uppsala universitet är nu i slutet av sin tentamensperiod för höstterminens program och kurser och genomförandet har skapat mycket uppmärksamhet och frågor. Universitetet fortsätter att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att universitets- och högskoleverksamhet är en högt prioriterad verksamhet.

– Examinationer utgör ett viktigt inslag i utbildningen för att visa att studenter har tagit till sig den kunskap som kursen omfattar och detta görs, i de flesta fall, absolut bäst via klassisk salstentamen.

Justeringar med syfte att stödja tentamensverksamheten och att hjälpa studenterna på plats att hålla distansen har gjorts och universitetets väktarresurser har sedan i tisdags lunch stöttat vid tentamenslokalerna i Fyrishov. En annan åtgärd som beslutades under veckan var att släppa in alla studenter i salarna till sin respektive plats och att identitetskontrollen genomfördes vid respektive bänk.

– Detta genomförs vanligtvis redan innan studenten kommer in i salen, men de vidtagna åtgärderna har hjälpt till att minska problemen med trängsel vid tentamenslokalerna vid Bergsbrunnagatan och Fyrishov. Vi hoppas att tentamensverksamheten idag, på lördag och slutligen söndag ska flyta på utan större friktioner.