Detaljbeslut kring hur undervisningen bedrivs hanteras inom ordinarie delegationsordning inom respektive vetenskapsområde. Uppsala universitet kommer även fortsättningsvis sträva efter att hålla sina lokaler öppna för studenter och medarbetare. Uppsala universitet har sedan länge en rad olika smittskyddsförebyggande åtgärder på plats.

 • Följ Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.
 • Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning.
 • Skydda dig med vaccin. Uppsala universitet uppmanar alla sina anställda och studenter till att ta sitt ansvar genom att ta sin vaccination.
 • Stanna hemma och testa dig om du får symtom.
 • Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19.
 • Håll avstånd till andra.
 • Arbeta hemifrån. För Uppsala universitet gäller att medarbetare som kan arbeta hemifrån bör arbeta hemifrån om arbetsuppgifterna och verksamheten så tillåter fram till den 31 januari. Beslut om hemarbete fattas av prefekt eller motsvarande närmaste chef.

Rekommendationerna i sin helhet.

Utöver de allmänna råden har Uppsala universitet en rad smittskyddsåtgärder som syftar till att Uppsala universitet, i möjligaste mån, ska medverka till att begränsa den allmänna smittspridningen. Några av dessa enligt nedan:

 • Möjlighet till god handhygien via strategiskt utplacerade handspritsstationer inom hela Uppsala universitet.
 • Kontinuerlig och återkommande samverkan med ledande läkare inom Region Uppsalas smittskydds- och smittspårningsenhet.
 • Särskilda riktlinjer för tentamensverksamheten, med särskilt fokus på in- och utpassering till lokalerna, möjlighet till god handhygien, plexiglasavskiljning mellan skrivande och tentamensvakter samt en fysisk distansering mellan examinerande studenter. Det står alla, studenter som medarbetare, fritt att nyttja munskydd.
 • En särskilt utsedd coronasamordnare med särskilt uppdrag att följa utvecklingen. Coronasamordnaren, tillika säkerhetschef, leder en universitetsövergripande grupp med representanter från alla universitetets verksamhetsdelar som sammanträder på regelbunden basis.
 • Kontinuerlig samverkan sker i samband med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. HR-direktören ansvarar för att universitetets skyddsombud kallas och samverkar med coronasamordnaren avseende information som delges och tas emot.
 • I händelse av att en medarbetare testar positivt för covid-19 ska medarbetaren kontakta sin prefekt eller motsvarande närmaste chef som sedan vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med de rutiner som institutionen/avdelningen har.
 • Ett anonymt egenrapporteringssystem där studenter och medarbetare med bekräftad covid-19 kan rapportera till universitets tjänsteperson i beredskap återinförs. På så sätt kan adekvata och mera riktade smittskyddsåtgärder hanteras inom respektive vetenskapsområde, till exempel riktad information till specifika studentgrupper och möjlighet att övergå till distansundervisning för avgränsade delar av berörd verksamhet.
 • Allmänna coronarapporter där situationen rapporteras återupptogs på veckobasis från och med den 7 januari.

Den 10 januari kommer representanter från Region Uppsalas smittskydds- och smittspårningsenhet att uppdatera ledningsrådet kring lägesbilden med hänsyn till pandemin. Vidare följer och hanterar, som tidigare nämnts, Uppsala universitet eventuella nya beslut och rekommendationer som fattas av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Ofta sker detta med snabbt i samband med att universitetet får ny information. Slutligen förbereder sig universitetet på innebörden av nya rekommendationer och vilka åtgärder som behöver vidtas om fas 2 införs.