Kan antalet citeringar av olika publikationer vara ett lämpligt mått? Eller är justerad Journal Impact Factor (JIF) det bästa sättet? Detta och många andra frågor som rör bibliometri kommer att diskuteras på ett seminarium 15 juni. Alla på vetenskapsområdet är välkomna!

Vilka nya vägar finns för att mäta vetenskaplig excellens genom publiceringar, kan citeringar ersätta JIF?

Det bibliometriska området är under stark utveckling

Bibliometriområdet utvecklas starkt. Två drivkrafter bakom denna utveckling är den alltmer omfattande användningen för att mäta och värdera forskning samt IT-utvecklingen med större databaser och alltmer detaljerad information som utformats för bibliometriska ändamål.

Här i Uppsala genomförs Uppsala University Annual Bibliometric Monitoring (ABM) som syftar till att producera statistik över publiceringsvolym, publiceringsnivå, citeringsinflytande, samarbete och open access.

Uppsala University Annual Bibliometric Monitoring

Resursfördelningsutredningen

Områdesnämnden för medicin och farmaci fördelar årligen medel för forskning och utbildning på forskarnivå till institutioner och andra enheter. Systemet för fördelning av medel är komplext och består av flera olika delar.

Syftet med utredningen är att i en bred och inkluderande process ge ett underlag för beslut om en ny resursfördelningsmodell som ska syfta till att uppnå vetenskapsområdets vision:

”Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och innovation av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett bättre samhälle.”

Utredningen ska föreslå en eller flera modeller för resursfördelning, och däribland:

  • föreslå metoder för att premiera nyfikenhetsdriven och forskarinitierad forskning
  • föreslå indikatorer för framgång och excellens, fältnormerat för de olika forskningsområden
  • former för att stödja translationella projekt
  • former för att stödja utveckling av innovationer
  • former för att prioritera samarbeten inom och utom universitetet.

Utredningen ska överväga förändringar i följande delar av nuvarande modell för resursfördelning:

  • prestationsanslaget (och aktivitetsanslaget inom ALF)
  • lokalanslaget (och lokalfinansieringen inom ALF)
  • klinikfaktorn
  • den farmaceutiska fakultetens andel.